Wtorek 23.01.2018

Logowanie

Nazwa użytkownika:
Hasło:
wczytywanie danych z serwera, proszę czekać
liczba odwiedzin: 889211

Lorem Ipsum

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Sed venenatis mollis lac us a egestas.

Statut Szkoły Prawa i obowiązki uczniów

Statut

Statut Szkoły

ROZDZIAŁ I

 

 

INFORMACJE OGÓLNE O PLACÓWCE

 

 

§ 1.

 

 1. Szkoła nosi nazwę: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku

 

 1. Siedzibą szkoły jest budynek przy ul. Kolejowej 7, 11-230 Bisztynek

 

 1. Organem prowadzącym szkołę jest Gmina Bisztynek.

 

 1. Nadzór pedagogiczny nad szkołą sprawuje Warmińsko – Mazurski Kurator Oświaty.

 

 1. Szkoła Podstawowa w Bisztynku jest szkołą publiczną, sześcioletnią dla dzieci i młodzieży.

 

 1. Szkoła może organizować – stosownie do potrzeb – oddziały sportowe, oddziały dwujęzyczne dla mniejszości narodowych, oddziały integracyjne oraz oddziały specjalne.

 

 1. Szkoła na podstawie odrębnych przepisów może prowadzić innowacje pedagogiczne i eksperymenty.

 

 1. Szkoła może organizować zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb rozwojowych w miarę posiadanych środków finansowych po uzgodnieniu z organem prowadzącym.

 

 1. W szkole mogą odbywać praktyki pedagogiczne studenci szkół wyższych kształcących nauczycieli lub słuchacze zakładów doskonalenia nauczycieli na podstawie pisemnego porozumienia zawartego pomiędzy dyrektorem szkoły, a zakładem kształcenia nauczycieli

ROZDZIAŁ II

 

CELE I ZADANIA SZKOŁY

 

 

§ 2.

1. Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

 

§ 3.

 

1. Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia – szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając o ich harmonijny rozwój intelektualny, etyczny, emocjonalny, społeczny i fizyczny. Kształcenie to dzieli się na dwa etapy edukacyjne:

1)  I etap edukacyjny, obejmujący klasy I–III szkoły podstawowej – edukacja wczesnoszkolna;

2)  II etap edukacyjny, obejmujący klasy IV–VI szkoły podstawowej.

 

2. Celem kształcenia ogólnego w szkole podstawowej jest:

 

1)  przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki, dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich

doświadczeniom uczniów;

2)  zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów;

3)  kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

 

3. Do najważniejszych umiejętności zdobywanych przez ucznia w trakcie kształcenia ogólnego w szkole podstawowej należą:

 

1)  czytanie – rozumiane zarówno jako prosta czynność, jako umiejętność rozumienia, wykorzystywania i przetwarzania tekstów w zakresie umożliwiającym zdobywanie wiedzy, rozwój emocjonalny, intelektualny i moralny oraz uczestnictwo w życiu społeczeństwa;

2)  myślenie matematyczne – umiejętność korzystania z podstawowych narzędzi matematyki w życiu codziennym oraz prowadzenia elementarnych rozumowań matematycznych;

3)  myślenie naukowe – umiejętność formułowania wniosków opartych na obserwacjach empirycznych dotyczących przyrody i społeczeństwa;

4)  umiejętność komunikowania się w języku ojczystym i w języku obcym, zarówno w mowie, jak i w piśmie;

5) umiejętność posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, w tym także dla wyszukiwania i korzystania z informacji;

6)  umiejętność uczenia się jako sposób zaspokajania naturalnej ciekawości świata, odkrywania swoich zainteresowań i przygotowania do dalszej edukacji;

7)  umiejętność pracy zespołowej.

 

4. Jednym z najważniejszych zadań szkoły podstawowej jest kształcenie umiejętności posługiwania się językiem polskim, w tym dbałość o wzbogacanie zasobu słownictwa uczniów. Wypełnianie tego zadania należy do obowiązków każdego nauczyciela.

 

5. Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest przygotowanie uczniów do życia w społeczeństwie informacyjnym. Nauczyciele powinni stwarzać uczniom warunki do nabywania umiejętności wyszukiwania, porządkowania i wykorzystywania informacji z różnych źródeł, z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, na zajęciach z różnych przedmiotów.

 

6. Realizację powyższych celów wspomaga biblioteka szkolna, zarówno w postaci księgozbioru, jak i w postaci zasobów multimedialnych. Nauczyciele wszystkich przedmiotów odwołują się do zasobów biblioteki szkolnej i współpracują z nauczycielem bibliotekarzem w celu wszechstronnego przygotowania uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

 

7. Ponieważ środki społecznego przekazu odgrywają coraz większą rolę zarówno w życiu społecznym, jak i indywidualnym, każdy nauczyciel poświęca dużo uwagi edukacji medialnej, czyli wychowaniu uczniów do właściwego odbioru i wykorzystania mediów.

 

8. Ważnym zadaniem szkoły podstawowej jest także edukacja zdrowotna, której celem jest kształtowanie u uczniów nawyku dbałości o zdrowie własne i innych ludzi oraz umiejętności tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu.

 

9. W procesie kształcenia ogólnego szkoła podstawowa kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej.

 

10. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji.

 

11. Działalność edukacyjna szkoły jest określona przez:

 

1)  szkolny zestaw programów nauczania, który uwzględniając wymiar wychowawczy, obejmuje całą działalność szkoły z punktu widzenia dydaktycznego;

2)  program wychowawczy szkoły obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym;

3)  program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska, obejmujący wszystkie treści i działania o charakterze profilaktycznym.

 

12. Szkolny zestaw programów nauczania, program wychowawczy szkoły oraz program profilaktyki tworzą spójną całość i uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej. Ich przygotowanie i realizacja są zadaniem zarówno całej szkoły, jak i każdego nauczyciela.

 

§ 4.

 

1. W zakresie wychowania szkoła:

 

1)  stwarza uczniom warunki do wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze indywidualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, moralnym, estetycznym, duchowym;

 

2)  rozwija u uczniów dociekliwość poznawczą, ukierunkowaną na poszukiwanie prawdy, dobra i piękna w świecie, rozwija u uczniów samodzielność i pobudza ich do twórczego działania;

 

3)  przekazuje dzieciom i młodzieży podstawowe wartości etyczne, kształtuje wrażliwość, wskazuje hierarchie wartości moralnych;

 

4)  dba o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi;

 

5)  uczy współżycia i tolerancji, przygotowuje uczniów do świadomego i aktywnego życia we współczesnym świecie, rodzinie i Państwie, kształtuje postawy dialogu, umiejętności słuchania innych i rozumienia ich poglądów, kształtuje umiejętności współpracy z innymi i na rzecz innych;

6)  kształci i wychowuje dzieci w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;

 

7)  kształtuje u uczniów umiejętności określone w podstawie programowej, uczy ich świadomości życiowej użyteczności zdobywanej wiedzy;

8)  wyrabia u uczniów nawyki higieniczno-zdrowotne, dbałości o zdrowie własne, innych ludzi oraz tworzenia środowiska sprzyjającego zdrowiu;

 

9) kształtuje u uczniów nawyki prowadzące do działań na rzecz ochrony środowiska;

 

10)  uświadamia uczniów o zagrożeniach wynikających z rozwoju cywilizacji i ukazuje sposoby walki z nimi, w szczególności w sferze edukacji medialnej poprzez wychowywanie uczniów do właściwego odbioru i wykorzystywania mediów;

 

11) ukazuje uczniom wagę historii, tradycji oraz dorobku kultury „małych” ojczyzn, narodowej, europejskiej i światowej.

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów osiągania zamierzonych efektów i system ewaluacji celów znajdują się w Programie Wychowawczym Szkoły.

 

§ 5.

 

1. Szkoła prowadzi szeroką działalność z zakresu profilaktyki poprzez:

 

 1. realizacje przyjętego w Szkole Programu Profilaktyki;
 2. rozpoznawanie i analizowanie indywidualnych potrzeb i problemów uczniów;
 3. realizację określonej tematyki na godzinach do dyspozycji wychowawcy we współpracy z lekarzami, wolontariuszami organizacji działających na rzecz dziecka                i rodziny;
 4. działania opiekuńcze wychowawcy klasy, w tym rozpoznawanie relacji  między rówieśnikami;
 5. promocję zdrowia, zasad poprawnego żywienia;
 6. prowadzenie profilaktyki zdrowotnej;
 7. prowadzenie profilaktyki uzależnień.
 8. rozpoznawanie, eliminowanie lub redukowanie czynników ryzyka

 

2. Szczegółowe informacje dotyczące sposobów osiągania zamierzonych efektów i system  ewaluacji celów znajdują się w Szkolnym Programie Profilaktycznym.

 

§ 6.

 

 1. Program wychowawczy szkoły i program profilaktyki dostosowany do potrzeb rozwojowych uczniów i środowiska uchwala rada pedagogiczna po zasięgnięciu opinii rady rodziców i samorządu uczniowskiego.

 

 

ROZDZIAŁ III

 

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA W SZKOLE

 

§ 7.

 

1.  Szkoła zapewnia uczniom pełne bezpieczeństwo w czasie zajęć organizowanych przez szkołę, poprzez:

 

 1. realizację przez nauczycieli zadań zapisanych w § 50  niniejszego statutu;

 

 1. pełnienie dyżurów nauczycieli, zgodnie z regulaminem nauczyciela dyżurującego i harmonogramem pełnienia dyżurów ustalonego przez dyrektora szkoły. Dyżur nauczycieli rozpoczyna się od godziny 7.45 i trwa do zakończenia zajęć    w szkole;

 

 1. opracowanie planu lekcji, który uwzględnia: równomierne rozłożenie zajęć  w poszczególnych dniach, różnorodność zajęć w każdym dniu, nie łączenie w kilkugodzinne jednostki zajęć z tego samego przedmiotu, z wyłączeniem przedmiotów, których program tego wymaga;
 2. przestrzeganie liczebności grup uczniowskich w klasach IV – VI

- na obowiązkowych zajęciach komputerowych i z informatyki w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

- na obowiązkowych zajęciach z języka obcego w oddziałach liczących więcej niż 24 uczniów,

- na zajęciach wychowania fizycznego w oddziałach liczących więcej niż 26 uczniów

podział na grupy jest obowiązkowy.

 

 1. obciążanie uczniów pracą domową zgodnie z zasadami higieny;

 

 1. umożliwienie pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego ucznia;

 

 1. odpowiednie oświetlenie, wentylację i ogrzewanie pomieszczeń;

 

 1. oznakowanie ciągów komunikacyjnych zgodnie z przepisami;

 

 1. prowadzenie zajęć z wychowania komunikacyjnego, współdziałanie z organizacjami zajmującymi się ruchem drogowym i polcją;

 

 1. kontrolę obiektów budowlanych należących do szkoły pod kątem zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków korzystania z tych obiektów. Kontrolę obiektów dokonuje dyrektor szkoły co najmniej raz w roku;

 

 1. umieszczenie w widocznym miejscu planu ewakuacji;

 

 1. oznaczenie dróg ewakuacyjnych w sposób wyraźny i trwały;

 

 1. zabezpieczenie szlaków komunikacyjnych wychodzących poza teren szkoły w sposób uniemożliwiający bezpośrednie wyjście na jezdnię;

 

 1. ogrodzenie terenu szkoły;

 

 1. zabezpieczenie otworów kanalizacyjnych, studzienek i innych zagłębień;

 

 1. zabezpieczenie przed swobodnym dostępem uczniów do pomieszczeń kuchni   i pomieszczeń gospodarczych;

 

 1. wyposażenie schodów w balustrady z poręczami zabezpieczającymi przed ewentualnym zsuwaniem się po nich. Otwartą przestrzeń pomiędzy biegami schodów zabezpiecza się kratami;

 

 1. wyposażenie pomieszczeń szkoły, a w szczególności pokoju nauczycielskiego, pomieszczeń nauczycieli wychowania fizycznego, sekretariatu i pokoju obsługi  w apteczki zaopatrzone w niezbędne środki do udzielenia pierwszej pomocy  i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy;

 

 1. dostosowanie mebli, krzesełek, szafek do warunków antropometrycznych uczniów,  w tym dzieci niepełnosprawnych;

 

20)  przeszkolenie nauczycieli w zakresie udzielania pierwszej pomocy;

 

 

§ 8.

 

1. Statutowe cele i zadania realizuje dyrektor szkoły, nauczyciele wraz z uczniami w procesie działalności lekcyjnej, pozalekcyjnej i pozaszkolnej, we współpracy z rodzicami, organem prowadzącym i nadzorującym oraz instytucjami społecznymi, gospodarczymi  i kulturalnymi regionu.

2. Każdy rodzic ( prawny opiekun) ma prawo skorzystać z dobrowolnego grupowego ubezpieczenia swojego dziecka od następstw nieszczęśliwych wypadków.

3. Szkoła pomaga w zawieraniu w/w ubezpieczenia, przedstawiając Radzie Rodziców oferty towarzystw ubezpieczeniowych. Decyzję o wyborze ubezpieczyciela podejmuje Rada Rodziców.

 

§ 9.

 

 

1. W szkole powołano koordynatora do spraw bezpieczeństwa.

2. Do zadań koordynatora należy:

 1. integrowanie planowanych działań wszystkich podmiotów szkoły ( nauczycieli, uczniów, rodziców) w zakresie poprawy bezpieczeństwa w szkole;
 2. współpraca ze środowiskiem lokalnym i instytucjami wspierającymi szkołę   w działaniach na rzecz bezpieczeństwa uczniów;
 3. popularyzowanie zasad bezpieczeństwa wśród uczniów;
 4. opracowywanie procedur postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa i naruszania bezpieczeństwa jednostki oraz zapoznawanie z nimi nauczycieli  i uczniów,
 5. prowadzenie stałego monitoringu bezpieczeństwa szkoły i uczniów;
 6. rozpoznawanie potencjalnych zagrożeń w szkole;
 7. podejmowanie działań w sytuacjach kryzysowych.

 

 

§ 10.

 

 1. W celu zapewnienia bezpieczeństwa, ochrony przed przemocą, uzależnieniami oraz innymi przejawami patologii społecznej w obiekcie szkolnym, nadzór nad tym, kto wchodzi na teren szkoły sprawują: pracownik obsługi szkoły oraz dyżurujący nauczyciele.

 

 1. Wszyscy uczniowie mają obowiązek dostosowania się do poleceń nauczycieli dyżurnych oraz pracowników obsługi szkoły podczas wchodzenia do budynku, korzystania z szatni, podczas przerw międzylekcyjnych.

 

 1. Szkoła zapewnia uczniom opiekę pedagogiczną oraz pełne bezpieczeństwo w czasie organizowanych przez nauczycieli zajęć na terenie szkoły oraz poza jej terenem w trakcie wycieczek:
  1. podczas zajęć obowiązkowych, nadobowiązkowych i pozalekcyjnych za bezpieczeństwo uczniów odpowiada nauczyciel prowadzący zajęcia. Zobowiązany jest on również do niezwłocznego poinformowania Dyrektora Szkoły o każdym wypadku, mającym miejsce podczas zajęć;
  2. podczas przerwy dyżur na korytarzach pełnią wyznaczeni nauczyciele zgodnie
   z harmonogramem dyżurów opracowanym przez dyrektora szkoły i regulaminem nauczyciela dyżurującego.
  3. podczas zajęć poza terenem szkoły pełną odpowiedzialność za zdrowie
   i  bezpieczeństwo uczniów ponosi nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas wycieczek szkolnych - kierownik wycieczki wraz z opiekunami.

 

 1. W miejscach o zwiększonym ryzyku wypadku – sala gimnastyczna, pracownia informatyki, opiekun pracowni odpowiedzialny za prowadzenie zajęć, opracowuje regulamin pracowni i na początku roku zapoznaje z nim uczniów.

 

 1. Szkoła na stałe współpracuje z policją.

 

 1. Uczniowie powinni przestrzegać godzin wyjścia/wejścia do szkoły.

 

 1. Ucznia może zwolnić z danej lekcji dyrektor szkoły, wychowawca klasy lub nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w sytuacji kiedy rodzic zgłosi się po dziecko i poda przyczyny zwolnienia.

 

 1. W przypadku nieobecności nauczyciela, można odwołać pierwsze lekcje, a zwolnić uczniów z ostatnich.

 

 1. Opuszczanie miejsca pracy przez nauczyciela (wyjście w trakcie zajęć) jest możliwe pod warunkiem, że dyrektor wyrazi na to zgodę, a opiekę nad klasą przejmuje inny pracownik szkoły.

 

 1. W razie zaistnienia wypadku, nauczyciel, który jest jego świadkiem, zawiadamia pielęgniarkę szkolną i Dyrektora Szkoły.

 

 1. Dyrektor Szkoły powiadamia o wypadku zaistniałym na terenie szkoły pogotowie ratunkowe  (w razie potrzeby) oraz rodziców.

 

 1. O wypadku śmiertelnym, ciężkim lub zbiorowym powiadamiany jest prokurator i kurator oświaty oraz organ prowadzący, a o wypadku w wyniku zatrucia – państwowy inspektor sanitarny.

 

§ 11.

 

Podstawowe zasady przestrzegania bezpieczeństwa uczniów

 

 1. Dyrektor szkoły, nauczyciele i pracownicy szkoły są odpowiedzialni za bezpieczeństwo
  i zdrowie uczniów w czasie ich pobytu w szkole oraz zajęć poza szkołą, organizowanych przez nią.

 

 1. Sprawowanie opieki nad uczniami przebywającymi w szkole oraz podczas zajęć obowiązkowych i nadobowiązkowych realizowane jest poprzez:
 2. systematyczne kontrolowanie obecności uczniów na każdej lekcji i zajęciach dodatkowych, reagowanie na spóźnienia, ucieczki z lekcji;
 3. systematyczne sprawdzanie obecności uczniów zobowiązanych do przebywania w świetlicy i egzekwowanie przestrzegania regulaminu świetlicy;
 4. uświadomienie uczniom zagrożenia i podawanie sposobów przeciwdziałania im,
 5. sprawdzanie warunków bezpieczeństwa w miejscach, gdzie prowadzone są zajęcia (dostrzeżone zagrożenie usunąć lub zgłosić dyrektorowi szkoły);
 6. reagowanie na wszelkie dostrzeżone sytuacje lub zachowania uczniów stanowiące zagrożenie bezpieczeństwa uczniów;
 7. zwracanie uwagi na osoby postronne przebywające na terenie szkoły;
 8. niezwłocznie zawiadamianie Dyrektora Szkoły o wszelkich dostrzeżonych zdarzeniach, noszących znamiona przestępstwa lub stanowiących zagrożenie dla zdrowia lub życia uczniów.

 

 1. W razie wypadku należy udzielić pierwszej pomocy, zawiadomić i wezwać pielęgniarkę, w razie potrzeby wezwać pogotowie ratunkowe (każdy wypadek należy odnotować w „zeszycie wypadków”, znajdującym się w sekretariacie szkoły).

 

 1. Jeżeli stan zagrożenia powstanie lub ujawni się w czasie zajęć - niezwłocznie się je przerywa i wyprowadza się z zagrożonych miejsc osoby powierzone opiece szkoły.

 

 1. Pomieszczenia szkoły, w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego oraz kuchnię wyposaża się w apteczki zaopatrzone w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy i instrukcję o zasadach udzielania tej pomocy.

 

 1. Nauczyciele, w szczególności prowadzący zajęcia wychowania fizycznego podlegają przeszkoleniu w zakresie udzielania pierwszej pomocy.

 

 1. Udział uczniów w pracach na rzecz szkoły i środowiska może mieć miejsce po zaopatrzeniu ich w odpowiednie do wykonywanych prac urządzenia, sprzęt i środki ochrony indywidualnej oraz po zapewnieniu właściwego nadzoru i bezpiecznych warunków pracy.

 

 

§ 12

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa na wycieczkach

 

 1. Przy organizacji zajęć, imprez i wycieczek poza terenem szkoły liczbę opiekunów oraz sposób zorganizowania opieki ustala się uwzględniając wiek, stopień rozwoju psychofizycznego, stan zdrowia i ewentualną niepełnosprawność osób powierzonych opiece szkoły, a także specyfikę zajęć, imprez i wycieczek oraz warunki w jakich będą się one odbywać.

 

 1. Kryteria, o których mowa w ust. 1, uwzględnia się również przy ustalaniu programu zajęć, imprez i wycieczek:

 

 1. Opiekun wycieczki sprawdza stan liczbowy jej uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca pobytu, w czasie zwiedzania, przejazdu oraz po przybyciu do punktu docelowego.
 2. Niedopuszczalne jest realizowanie wycieczek podczas burzy, śnieżycy i gołoledzi.
 3. Jeżeli specyfika wycieczki tego wymaga, jej uczestników zaznajamia się z zasadami bezpiecznego przebywania nad wodą.
 4. Osoby pozostające pod opieką szkoły mogą pływać oraz kąpać się tylko w obrębie kąpielisk i pływalni w rozumieniu przepisów określających warunki bezpieczeństwa osób przebywających w górach, pływających, kąpiących się i uprawiających sporty wodne.
 5. Nauka pływania może odbywać się tylko w miejscach specjalnie do tego celu wyznaczonych i przystosowanych.
 6. Uczącym się pływać i kąpiącym się zapewnia się stały nadzór ratownika i ustawiczny nadzór opiekunów ze strony szkoły.
 7. Kajaki i łodzie, z których korzystają uczestnicy wycieczek, wyposaża się w sprzęt ratunkowy.
 8. Ze sprzętu pływającego korzystają jedynie osoby przeszkolone w zakresie jego obsługi oraz posługiwania się wyposażeniem ratunkowym.
 9. Niedopuszczalne jest używanie łodzi i kajaków podczas silnych wiatrów.
 10. Niedopuszczalne jest urządzanie ślizgawek i lodowisk na rzekach, stawach, jeziorach i innych zbiornikach wodnych.
 11. Niedopuszczalne jest wydawanie osobom pozostającym pod opieką szkoły sprzętu, którego użycie może stwarzać zagrożenie dla zdrowia lub życia, w tym dysku, kuli, młota, oszczepu, łuku, szpady, sportowej broni strzeleckiej - jeżeli szkoła nie ma możliwości zapewnienia warunków bezpiecznego korzystania z tego sprzętu.

 

 1. Osobą odpowiedzialną za bezpieczeństwo uczniów może być tylko nauczyciel szkoły, a w wyjątkowych wypadkach osoba dorosła przeszkolona i znająca odpowiednie przepisy (kwalifikacje potwierdzone dokumentem).

 

 1. Opieka nad grupami uczniowskimi powinna być zorganizowana według odrębnych przepisów:

 

 1. jeden opiekun na 30 uczniów, jeżeli grupa nie wyjeżdża poza miasto i nie korzysta z publicznych środków lokomocji, 
 2. jeden opiekun na 15 uczniów, jeżeli grupa wyjeżdża poza miasto i korzysta z publicznych środków lokomocji,
 3. jeden opiekun na 10 uczniów, jeżeli jest to impreza turystyki kwalifikowanej,
 4. grupa rowerowa wraz z 2 opiekunami nie może przekroczyć 15 osób.

 

 1. Wycieczki rowerowe organizowane są z uwzględnieniem następujących zasad:

 

 1. wszyscy uczestnicy posiadają:
  1. kartę rowerową oraz rower w dobrym stanie technicznym;
  2. ubiór odpowiedni do jazdy, kamizelkę odblaskową oraz kask ochronny.
 2. uczestnicy wycieczki jadą w odstępach do 5 m jeden za drugim jak najbliżej prawej krawędzi drogi;
 3. prowadzący wycieczkę jedzie na początku za nim najsłabsi w grupie, następnie pozostali uczniowie; drugi opiekun jedzie na końcu grupy;
 4. rowery opiekunów zaopatrzone są w tzw. ramię bezpieczeństwa ze światłem odblaskowym na końcu przymocowanej z lewej strony tylnego bagażnika.

 

 1. Na udział w wycieczce (z wyjątkiem wycieczki w granicach miasta) oraz w imprezie turystycznej kierownik musi uzyskać zgodę rodziców lub opiekunów prawnych uczniów na piśmie.

 

 1. Wszystkie wycieczki i imprezy pozaszkolne wymagają wypełnienia karty wycieczki przez opiekuna i zatwierdzenia karty przez dyrektora szkoły.

 

 1. Kierownikiem wycieczki powinien być nauczyciel lub w uzgodnieniu z dyrektorem szkoły inna pełnoletnia osoba będąca instruktorem harcerskim albo posiadająca uprawnienia przewodnika turystycznego, przodownika lub instruktora turystyki kwalifikowanej, organizatora turystyki, instruktora krajoznawstwa lub zaświadczenie o ukończeniu kursu kierowników wycieczek szkolnych.

 

 1. Kierownikiem obozu wędrownego powinien być nauczyciel posiadający zaświadczenie o ukończeniu kursu dla kierowników obozów. Opiekunem grupy zaś może być każda osoba pełnoletnia (po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły).

 

 1. Kierownik wycieczki, obozu, rajdu zabiera ze sobą apteczkę pierwszej pomocy.

 

 1. Organizator zajęć z klasą (grupą) poza szkołą wpisuje wyjście do zeszytu wyjść.

 

 

§ 13

 

Podstawowe zasady bezpieczeństwa w sali gimnastycznej, na boisku szkolnym oraz na placu zabaw

 

 1. W sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel zobowiązany jest do:

     

        1) kontroli sprawności sprzętu sportowego przed zajęciami,

2) zadbania o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów na lekcji i w szatni   przed lekcją;

3) dostosowania wymagań i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów;

4) zapewnienia uczniowi asekuracji w czasie ćwiczeń na przyrządach.

5) zabezpieczenia szatni przy sali gimnastycznej w czasie trwania zajęć edukacyjnych.

 

 1. W czasie zawodów sportowych organizowanych przez szkołę uczniowie nie mogą pozostawać bez opieki osób do tego upoważnionych.

 

1 )Stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje się do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących;

2) Uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalnia się w danym dniu z wykonywania planowanych ćwiczeń, informując o tym jego rodziców (opiekunów);

3) Ćwiczenia są prowadzone z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczących;

4) Bramki i kosze do gry oraz inne urządzenia, których przemieszczenie się może stanowić zagrożenie dla zdrowia ćwiczących, są mocowane na stałe;

5) Stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego jest sprawdzany przed każdymi zajęciami;

6) Prowadzący zajęcia zapoznaje osoby biorące w nich udział z zasadami bezpiecznego wykonywania ćwiczeń oraz uczestniczenia w grach i zabawach.

 

 1. Zasady bezpiecznego korzystania z placu zabaw.
  1. Opiekę nad uczniami korzystającymi z urządzeń podczas zajęć sprawuje nauczyciel prowadzący zajęcia, a podczas przerw - nauczyciel dyżurujący.
  2. W godzinach popołudniowych oraz w dniach wolnych od zajęć dydaktyczno - wychowawczych dzieci korzystające z placu zabaw pozostają pod opieką rodziców lub innych osób dorosłych.
  3. Co najmniej raz w tygodniu (w zależności od intensywności użytkowania) woźny szkoły przeprowadza kontrolę ewentualnych  zagrożeń bezpieczeństwa dzieci).
  4. Raz na kwartał przeprowadza się kontrolę funkcjonowania i stabilności sprzętu oraz stopnia jego zużycia.
  5. Coroczna kontrola odnotowywana jest w karcie kontroli, a konserwacja urządzeń i ewentualne naprawy sprzętu w karcie naprawy.

 

 

ROZDZIAŁ IV

 

ZADANIA OPIEKUŃCZE SZKOŁY

 

§ 14.

 

1. Uczniowie dojeżdżający do szkoły objęci są opieką w świetlicy szkolnej.

 

2. Z opieki świetlicowej mogą korzystać również uczniowie przebywający dłużej w placówce ze względu na czas pracy rodziców ( prawnych opiekunów ).

 

3. Czas pracy świetlicy uzależniony jest od godzin dowozu i odwozu uczniów dojeżdżających do szkoły.

 

4. Zasady zachowania w świetlicy określa regulamin świetlicy.

 

 

§ 15.

 

1. Szkoła zapewnia wszystkim chętnym uczniom możliwość spożywania jednego ciepłego posiłku w stołówce szkolnej.

 

2. Warunki korzystania ze stołówki szkolnej w tym wysokość opłat za posiłki, ustala dyrektor szkoły w porozumieniu z organem prowadzącym.

 

3. Z posiłków w stołówce szkolnej mogą korzystać pracownicy szkoły i ich rodziny. Do ceny posiłków dla osób dorosłych dolicza się koszty administracyjno-rzeczowe.

 

 

§ 16.

 

1. Szkoła sprawuje szczególne formy opieki i udziela pomocy materialnej uczniom, którym z powodu różnych uwarunkowań rodzinnych lub losowych pomoc taka jest potrzebna bądź też służy wspieraniu edukacji uczniów zdolnych.

 

2. Pomoc materialna ma charakter socjalny albo motywacyjny.

 

3. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze socjalnym są:

 1. stypendium szkolne,
 2. zasiłek szkolny.

Świadczenia te przyznaje Burmistrz zgodnie z uchwalonym przez Radę Miejską regulaminem udzielania pomocy materialnej.

 

4. Świadczeniami pomocy materialnej o charakterze motywacyjnym są stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe przyznawane- zgodnie z regulaminem świadczeń przez dyrektora szkoły w ramach środków przyznanych na ten cel przez organ prowadzący w budżecie szkoły.

 

5. Pomoc materialna uczniom może być udzielana również przy współpracy z instytucjami, organizacjami i darczyńcami w formie:

         1)  zasiłków losowych,

2) dofinansowania obiadów,

3) dofinansowania wypoczynku zimowego lub letniego.

 

 

 

ROZDZIAŁ V

 

ORGANIZACJA I ŚWIADCZENIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ

 

§ 17.

1.  W szkole organizuje się pomoc psychologiczno- pedagogiczną. Pomoc udzielana jest uczniom, rodzicom i nauczycielom.

2. Wszelkie formy świadczonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole są bezpłatne, a udział ucznia w zaplanowanych zajęciach w ramach jej realizacji dobrowolny.

§ 18.

1.  Pomoc psychologiczno –pedagogiczna polega na :

 1. diagnozowaniu środowiska ucznia;
 2. rozpoznawaniu potencjalnych możliwości oraz indywidualnych potrzeb ucznia i umożliwianiu ich zaspokojenia;
 3. rozpoznawaniu przyczyn trudności w opanowywaniu umiejętności i wiadomości przez ucznia;
 4. wspieraniu ucznia z wybitnymi uzdolnieniami;
 5. opracowywaniu i wdrażaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla uczniów niepełnosprawnych oraz indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych odpowiednio o charakterze resocjalizacyjnym lub socjoterapeutycznym dla uczniów niedostosowanych społecznie  oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym, a także planów działań wspierających dla uczniów posiadających opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej oraz dla uczniów zdolnych i z trudnościami w nauce;
 6. wspieraniu nauczycieli i rodziców w działaniach wyrównujących szanse edukacyjne dzieci;
 7. udzielaniu nauczycielom pomocy w dostosowywaniu wymagań edukacyjnych wynikających z realizacji programów nauczania do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
 8. wspieraniu nauczycieli i rodziców w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
 9. umożliwianiu rozwijania umiejętności wychowawczych rodziców i nauczycieli;
 10. podejmowaniu działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

2.  Celem pomocy psychologiczno-pedagogiczna jest rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz rozpoznawanie i zaspakajanie potrzeb rozwojowych    i edukacyjnych uczniów wynikających z :

 1. wybitnych uzdolnień;
 2. niepełnosprawności;
 3. niedostosowania społecznego;
 4. zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
 5. specyficznych trudności w uczeniu się ;
 6. zaburzeń komunikacji językowej;
 7. choroby przewlekłej;
 8. zaburzeń psychicznych;
 9. sytuacji kryzysowych lub traumatycznych;
 10. rozpoznanych niepowodzeń szkolnych;
 11. zaniedbań środowiskowych;
 12. trudności adaptacyjnych;
 13. odmienności kulturowej.

 

3. Pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielają:

 1. nauczyciele pracujący z uczniem;
 2. specjaliści wykonujący w szkole zadania z zakresu pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szczególności: pedagog, logopeda.

 

4. O objęciu ucznia pomocą psychologiczno – pedagogiczną mogą wnioskować:

 1. rodzice ucznia/prawni opiekunowie;
 2. uczeń;
 3. poradnia psychologiczno –pedagogiczna;
 4. nauczyciele i wychowawcy

 

 

§ 19.

 

1. W szkole tworzy się zespoły ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej:

 1. dla uczniów w poszczególnych poziomach edukacyjnych
 2.  pomocy uczniom z orzeczeniami o niepełnosprawności;
 3.  pomocy uczniom zagrożonym niedostosowaniem społecznym lub niedostosowanych społecznie.

 

2. Zadaniem zespołu jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno- pedagogicznej w szkole w tym w szczególności:

 1. ustalenie zakresu, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej                 z uwagi na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym szczególne uzdolnienia;

 

 1.  określenie zalecanych form, sposobów i okresu udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej, z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb rozwojowych                            i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, a w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie lub opinię także z uwzględnieniem zaleceń zawartych w orzeczeniu lub opinii;

 

 1.  określenie sposobu dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia;

 

 1.  dokumentowanie ustaleń z posiedzeń zespołu;

 

 1.  opracowanie  IPET-u dla uczniów posiadających orzeczenie lub PWD (plan działań wspierających dla uczniów nie posiadających orzeczeń, ale zakwalifikowanych przez dyrektora do objęcia pomocą;

 

 1.  określenie  działań wspierających rodziców ucznia;

 

 1.  w zależności od potrzeb określa zakres współdziałania z poradniami specjalistycznym, organizacjami pozarządowymi lub innymi działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;

 

 1.  dokonywania okresowej oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 1. dokonywania  okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego (nie rzadziej niż raz w roku);

 

 1. podejmowanie działania mediacyjnych  i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych.

 

3.  Koordynatorem pracy zespołów jest pedagog szkolny.

 

4.. Do zadań koordynatora należy:

 1. ustalanie terminów spotkań Zespołu;
 2. zawiadomienie o terminie spotkania Zespołu: dyrektora szkoły i wszystkich członków (z tygodniowym wyprzedzeniem);
 3. prowadzenie dokumentacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów;
 4. przedkładanie Karty Indywidualnych Potrzeb Ucznia dyrektorowi szkoły, po każdym spotkaniu Zespołu;
 5. nawiązywania  kontaktów z PP-P, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży – ustala rozwiązania organizacyjne, jeśli wynika to z planu działań wspierających dla ucznia (ustala czas, miejsce zajęć, ilość osób w grupie itp).

                                                   

§ 20.

 

1. Zespół dokumentuje swoją pracę w formie Kart Indywidualnych Potrzeb Ucznia wg. wzoru przyjętego przez Radę Pedagogiczną.

 

2. Karta zawiera informacje zgodne z § 27, ust. 2 rozporządzenia MEN w sprawie zasad udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej w szkołach.

 

3. Zespół opracowuje w wyznaczonym terminie Plan Działań Wspierających.

 

4. Dla uczniów o jednorodnych potrzebach może być opracowany wspólny Plan Działań Wspierających ( PDW ).

 

5. Plan Działań Wspierających zawiera:

 1. cele do osiągnięcia w zakresie, w którym uczeń wymaga pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 1. działania realizowane z uczniem w ramach poszczególnych form i sposobów udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej;

 

 1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania

do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o których mowa w przepisach rozporządzenia w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 

 1. działania wspierające rodziców ucznia;

 

 1. zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym Poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami  pozarządowym oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, podejmowanego na rzecz ucznia, którego PDW dotyczy.

 

6. Na podstawie zaleceń Zespołu ustala dyrektor szkoły ustala formy, sposoby i okres udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane.

 

7. O ustalonych formach, sposobach,  wymiarze i okresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej koordynator niezwłocznie informuje rodziców lub opiekunów prawnych, w formie ustnej.

 

8. Po każdym spotkaniu Zespół przedstawia Kartę dyrektorowi szkoły.

 

9. Zespół dokonuje, co najmniej raz w roku, oceny efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi, w tym efektywności realizowanych zajęć, dotyczącej:

 1. danej formy pomocy psychologiczno-pedagogicznej - po zakończeniu jej udzielania;
 2. pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielonej w danym roku szkolnym - przed opracowaniem arkusz organizacji szkoły na kolejny rok szkolny

 

10. Dokonując oceny, o której mowa powyżej, Zespół określa wnioski i zalecenia dotyczące dalszej pracy z uczniem, w tym zalecane formy, sposoby i okresy udzielania dalszej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

 

11. Spotkania Zespołu odbywają się w miarę potrzeb.

 

12. Spotkania Zespołu zwołuje Koordynator.

 

13. Rodzice/opiekunowie prawni dziecka mogą uczestniczyć w spotkaniach Zespołu.

 

14. O terminie spotkania Zespołu koordynator informuje rodziców lub opiekunów prawnych dziecka.

 

15. W spotkaniach Zespołu mogą także uczestniczyć:

 1. na wniosek dyrektora szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej;
 2.  na wniosek rodzica lub opiekuna prawnego dziecka - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.

 

16. Osoby biorące udział w spotkaniu Zespołu są obowiązane do nie ujawniania spraw poruszanych na spotkaniu zespołu.

 

§ 21.

1. Pomoc psychologiczno-pedagogiczna jest organizowana w formie:

 1. systemowych działań mających na celu rozpoznanie zainteresowań uczniów, w tym uczniów wybitnie zdolnych  oraz zaplanowanie wsparcia mającego na celu rozwijanie ich zainteresowań i uzdolnień;
 2. działań pedagogicznych mających na celu rozpoznanie indywidualnych potrzeb edukacyjnych i możliwości psychofizycznych uczniów oraz planowanie sposobów ich zaspokojenia;
 3. zindywidualizowanej pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych
 4. zajęć dydaktyczno-wyrównawczych;
 5. zajęć specjalistycznych : korekcyjno-kompensacyjnych, logopedycznych;
 6. zajęć socjoterapeutycznych;
 7. porad, konsultacji i warsztatów dla rodziców i nauczycieli;

 

 

§ 22.

 

1. Zainteresowania uczniów oraz ich uzdolnienia rozpoznawane są w formie wywiadów z rodzicami, uczniem, prowadzenia obserwacji pedagogicznych oraz z opinii i orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznych.

 

2. W przypadku stwierdzenia szczególnych uzdolnień, wychowawca klasy lub nauczyciel edukacji przedmiotowej składa wniosek do dyrektora szkoły o objęcie ucznia opieką Zespołu.

3. W szkole organizuje się koła zainteresowań zgodnie z zainteresowaniami i uzdolnieniami uczniów.

 

4. Organizowane w szkole konkursy, olimpiady, turnieje stanowią formę rozwoju uzdolnień  i ich prezentacji. Uczniowie awansujący do kolejnych etapów objęci są specjalna opieką nauczyciela.

 

 

§ 23.

 

1. Indywidualizacja pracy z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach polega na:

 1. dostosowywaniu tempa pracy do możliwości percepcyjnych ucznia;
 2. dostosowaniu poziomu wymagań edukacyjnych do możliwości percepcyjnych, intelektualnych i fizycznych ucznia;
 3.  przyjęciu adekwatnych metod nauczania i sprawdzania wiadomości i umiejętności ucznia;
 4. umożliwianiu uczniowi z niepełnosprawnością korzystania ze specjalistycznego wyposażenia i środków dydaktycznych;
 5. różnicowaniu stopnia trudności i form prac domowych; 

 

2.  Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów, którzy mają znaczne trudności w uzyskiwaniu osiągnięć z zakresu określonych zajęć edukacyjnych, wynikających z podstawy programowej. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli właściwych zajęć edukacyjnych. Liczba uczestników zajęć nie może przekraczać  8  osób.

 

3. Objęcie ucznia zajęciami dydaktyczno – wyrównawczymi i specjalistycznymi wymaga zgody rodzica.

 

4.  Nauczyciel zajęć dydaktyczno-wyrównawczych jest obowiązany prowadzić dokumentację w formie dziennika zajęć pozalekcyjnych oraz systematycznie dokonywać ewaluacji pracy własnej, a także badań przyrostu wiedzy i umiejętności uczniów objętych tą formą pomocy.

§ 24.

1. Zajęcia specjalistyczne są organizowane w miarę potrzeby. Są to zajęcia:

 1. korekcyjno–kompensacyjne, organizowane dla uczniów, u których stwierdzono specyficzne trudności w uczeniu się; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie terapii pedagogicznej; liczba uczestników zajęć wynosi  do 5 uczniów;
 2. logopedyczne, organizowane dla uczniów z zaburzeniami mowy, które powodują zakłócenia komunikacji językowej; zajęcia prowadzą nauczyciele posiadający przygotowanie w zakresie logopedii; liczba uczestników zajęć do 4 dzieci;
 3. socjoterapeutyczne oraz inne zajęcia o charakterze terapeutycznym, organizowane dla uczniów z dysfunkcjami i zaburzeniami utrudniającymi funkcjonowanie społeczne. Liczba uczestników zajęć wynosi do 10 uczniów..

2.  Za zgodą organu prowadzącego, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, zajęcia specjalistyczne mogą być prowadzone indywidualnie.

3. O objęciu dziecka zajęciami dydaktyczno-wyrównawczymi lub zajęciami specjalistycznymi decyduje dyrektor szkoły.

4.   O zakończeniu udzielania pomocy w formie zajęć  specjalistycznych decyduje dyrektor szkoły na wniosek rodziców lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.

5. W celu współorganizowania kształcenia integracyjnego szkoła, za zgodą organu prowadzącego, zatrudnia nauczyciela posiadającego kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela.

 

                                                               § 25.

1. Założone Karty rejestruje się w księdze Ewidencji KIPU, przechowywanej  w sekretariacie  szkoły.

 1. Karta jest dokumentem szkolnym i podlega przepisom w sprawie prowadzenia przez publiczne przedszkola, szkoły i placówki dokumentacji przebiegu nauczania, działalności wychowawczej i opiekuńczej oraz rodzajów tej dokumentacji. 
 2. W przypadku przejścia ucznia do innej szkoły, Kartę przekazuje się do tej szkoły za zgodą rodziców. Zgodę rodziców na przekazanie Karty do innej placówki rejestruje się w Księdze Ewidencji KIPU.
 3. Po ukończeniu przez ucznia szkoły, oryginał Karty otrzymuje rodzic/ prawny opiekun. Odbiór oryginału karty osoba odbierająca kwituje własnoręcznym podpisem w Ewidencji Kipu.

5.  Na podstawie prowadzonych w szkole Kart, dyrektor szkoły dokonuje bilansu potrzeb na dany rok szkolny, w szczególności określa formy pomocy psychologiczno-pedagogiczne i liczbę godzin potrzebną na ich realizację. Z wnioskiem o przydział potrzebnej liczby godzin  i etatów występuje do organu prowadzącego.

 

 

ROZDZIAŁ VI

 

Organizacja nauczania i organizacja   zajęć rewalidacyjnych 
uczniom niepełnosprawnym

 

 

§ 26.

1.W szkole kształcenie uczniów niepełnosprawnych, dla których poradnia psychologiczno – pedagogiczna wydała orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego prowadzone jest:

 1. w oddziale ogólnodostępnym;
 2. za zgodą organu prowadzącego mogą być tworzone oddziały integracyjne

 

2. Szkoła zapewnia odpowiednie, ze względu na indywidualne potrzeby i możliwości psychofizyczne uczniów, warunki do nauki, sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne.

 

3. Szkoła organizuje zajęcia zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.

 

§ 27.

 

1. Uczniowi niepełnosprawnemu można przedłużyć o jeden rok w cyklu edukacyjnym okres nauki, zwiększając proporcjonalnie wymiar godzin zajęć obowiązkowych.

 

2. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu podejmuje w formie uchwały stanowiącej rada pedagogiczna, po uzyskaniu pozytywnej opinii Zespołu ds. pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz zgody rodziców (opiekunów prawnych).

 

3. Opinię, o której mowa w ust. 2 sporządza się na piśmie.

 

4. Zgodę na przedłużenie o rok nauki rodzice (opiekunowie prawni) ucznia składają w formie pisemnej do wychowawcy klasy, nie później niż do 15 lutego danego roku szkolnego.

 

5. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki podejmuje dyrektor szkoły nie później niż do końca lutego w klasie III i klasie VI szkoły podstawowej.

 

6. Przedłużenie nauki uczniowi niepełnosprawnemu może być dokonane w przypadkach:

 1. braków w opanowaniu wiedzy i umiejętności z zakresu podstawy programowej, utrudniającej kontynuowanie nauki w kolejnym etapie edukacyjnym, spowodowanych dysfunkcją ucznia lub usprawiedliwionymi nieobecnościami;
 2. psychoemocjonalną niegotowością ucznia do zmiany szkoły.

 

§ 28.

 

1. Zajęcia wychowania fizycznego w oddziale integracyjnym lub w grupach międzyoddziałowych, na które uczęszczają uczniowie niepełnosprawni z oddziałów integracyjnych prowadzi się w grupach nie przekraczających 20 osób.

 

2. W klasie integracyjnej obowiązkowo dokonuje się podziału na zajęciach z informatyki i języka obcego, pod warunkiem, że grupa nie może liczyć mniej niż 5 osób.

 

§ 29.

 

1. Kształcenie uczniów niepełnosprawnych prowadzone jest do końca roku szkolnego, w którym uczeń w tym roku kalendarzowym kończy 18 rok życia.

 

2. Uczniowi niepełnosprawnemu szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne, zgodnie z zaleceniami poradni psychologiczno –pedagogicznej. Tygodniowy wymiar zajęć rewalidacyjnych w każdym roku szkolnym wynosi w oddziale ogólnodostępnym lub integracyjnym po 2 godziny na ucznia.

 

3. Ilość godzin zajęć rewalidacyjnych dyrektor szkoły umieszcza w szkolnym planie nauczania i arkuszu organizacyjnym.

 

4. Godzina zajęć rewalidacyjnych trwa 60 minut. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się prowadzenie zajęć w czasie krótszym niż 60 minut, zachowując ustalony dla ucznia łączny czas tych zajęć. Zajęcia organizuje się w co najmniej dwóch dniach.

 

§ 30.

 

1.  Dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego Zespół ds. pomocy psychologiczno –pedagogicznej, po dokonaniu wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia , opracowuje indywidualny program edukacyjno –terapeutyczny

(IPET) dostosowany do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, zwany dalej „ programem”.

 

2. Program określa:

 1. zakres dostosowania wymagań edukacyjnych wynikających z programu nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia, o którym mowa w przepisach w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych;

 

 1. rodzaj i zakres zintegrowanych działań nauczycieli i specjalistów prowadzących zajęcia z uczniem o charakterze rewalidacyjnym;
 2. formy i metody pracy z uczniem;
 3. formy, sposoby i okres udzielania uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
 4. działania wspierające rodziców ucznia oraz zakres współdziałania z poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi, placówkami doskonalenia nauczycieli, organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży, określone przez zespół.
 5. zajęcia rewalidacyjne oraz inne zajęcia odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
 6. zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań zawartych w programie.

 

3. Program opracowuje się na okres, na jaki zostało wydane orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, nie dłuższy jednak niż etap edukacyjny.

 

4. Zespół na miesiąc przed zakończeniem zajęć dydaktycznych w roku szkolnym dokonuje okresowej wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania ucznia, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej uczniowi oraz  w miarę potrzeb, dokonuje modyfikacji programu.

 

                                                                 

§ 31.

 

1. W szkole organizowane są zajęcia rewalidacyjne w zakresie:

 1. korekcji wad postawy ( gimnastyka korekcyjna);
 2. korygujące wady mowy( zajęcia logopedyczne i logo rytmika);
 3. korekcyjno –kompensacyjne;
 4. terapii psychologicznej

 

2. W szkole za zgodą organu prowadzącego można zatrudniać dodatkowo nauczycieli posiadających kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej w celu współorganizowania kształcenia uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym.

 

                                                                  § 32.

 

1. Uczniowie niepełnosprawni przystępują do sprawdzianu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej, zwanego dalej "sprawdzianem", przeprowadzanych zgodnie z przepisami w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w szkołach publicznych, w warunkach i formie dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności.

 

2. Dostosowanie warunków przeprowadzania sprawdzianu, do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia polega w szczególności na:

 1. zminimalizowaniu ograniczeń wynikających z niepełnosprawności, wykorzystaniu odpowiedniego sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych;

 

 1. odpowiednim przedłużeniu czasu przewidzianego na przeprowadzenie sprawdzianu lub egzaminu;
 2. zapewnieniu obecności w czasie sprawdzianu lub egzaminu specjalisty z zakresu danej niepełnosprawności, niedostosowania społecznego lub zagrożenia niedostosowaniem społecznym, jeżeli jest to niezbędne dla uzyskania właściwego kontaktu z uczniem lub pomocy w obsłudze sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych.

 

3. Rada pedagogiczna wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu.

4. Zapewnienie warunków, o których mowa w ust. 2  należy do obowiązków przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

 

 

ROZDZIAŁ VII

 

Nauczanie indywidualne

 

 

§ 33

1. Uczniów , którym stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły obejmuje się indywidualnym nauczaniem.

2. Indywidualne nauczanie organizuje dyrektor szkoły na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów) i na podstawie orzeczenia wydanego przez zespół orzekający w publicznej poradni psychologiczno –pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej. Dyrektor organizuje indywidualne nauczanie w sposób zapewniający wykonanie określonych w orzeczeniu zaleceń dotyczących warunków realizacji potrzeb edukacyjnych ucznia oraz form pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

3. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzą nauczyciela poszczególnych zajęć edukacyjnych.

4. Zajęcia indywidualnego nauczania prowadzi się w miejscu pobytu ucznia, w domu rodzinnym.

5. W indywidualnym nauczaniu realizuje się treści wynikające z podstawy kształcenia ogólnego oraz obowiązkowe zajęcia edukacyjne, wynikające z ramowego planu nauczania danej klasy, dostosowane do potrzeb i możliwości  psychofizycznych ucznia.

6. Na wniosek nauczyciela prowadzącego zajęcia indywidualnego nauczania  dyrektor może zezwolić na odstąpienie od realizacji niektórych treści wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego, stosownie do możliwości psychofizycznych ucznia oraz warunków, w których zajęcia są realizowane.

7. Na podstawie orzeczenia, dyrektor szkoły ustala zakres, miejsce i czas prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania  oraz formy i zakres pomocy psychologiczno –pedagogicznej.

8.Tygodniowy wymiar godzin zajęć indywidualnego nauczania realizowanego bezpośrednio z uczniem  wynosi  dla uczniów klas I – III od 6 – 8 godzin, klas IV – VI – od 8 – 12 godzin.

9. Tygodniowy wymiar zajęć, o których mowa w ust. 8 realizuje się w ciągu co najmniej 3 dni.

10. Uczniom objętym indywidualnym nauczaniem, których stan zdrowia znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły, w celu ich integracji ze środowiskiem i zapewnienia im pełnego osobowego rozwoju, wychowawca w miarę posiadanych możliwości, uwzględniając zalecenia zawarte w orzeczeniu oraz aktualny stan zdrowia, organizuje różne formy uczestniczenia  w życiu szkoły.

 

 

ROZDZIAŁ VIII

 

Indywidualny tok nauki, indywidualny program nauki

 

§ 34.

 

1. Szkoła umożliwia realizację indywidualnego toku nauki lub realizację indywidualnego programu nauki zgodnie z rozporządzeniem, uczeń ubiegający się o ITN powinien wykazać się:

 1. wybitnymi uzdolnieniami i zainteresowaniami z jednego, kilku lub wszystkich przedmiotów;
 2. oceną celującą lub bardzo dobrą z tego przedmiotu/przedmiotów) na koniec roku/semestru.
 3. Indywidualny tok nauki może być realizowany według programu nauczania objętego szkolnym zestawem programów nauczania lub indywidualnego programu nauki.
 4. Zezwolenie na indywidualny program nauki  lub tok nauki może być udzielone  po upływie co najmniej jednego roku nauki, a w uzasadnionych przypadkach – po śródrocznej klasyfikacji.
 5. Uczeń może realizować ITN w zakresie jednego, kilku lub wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych, przewidzianych w planie nauczania danej klasy.
 6. Uczeń objęty ITN może realizować w ciągu jednego roku szkolnego program nauczania z zakresu dwóch  lub więcej klas i może być klasyfikowany i promowany w czasie całego roku szkolnego.
 7. Z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na ITN mogą wystąpić:  
 1. uczeń -  z tym ,że uczeń niepełnoletni za zgodą rodziców ( prawnych opiekunów);
 2. rodzice ( prawni opiekunowie) niepełnoletniego ucznia;
 3. wychowawca klasy lub nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek – za zgodą rodziców (prawnych opiekunów) .
  1.  Wniosek składa się do Dyrektora za pośrednictwem wychowawcy oddziału, który dołącza do wniosku opinię o predyspozycjach, możliwościach, oczekiwaniach i osiągnięciach ucznia.
  2. Nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne, których dotyczy wniosek, opracowuje program nauki lub akceptuje indywidualny program nauki opracowany poza szkołą.
  3. W pracy nad indywidualnym programem nauki może uczestniczyć nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w szkole wyższego stopnia, nauczyciel doradca metodyczny, psycholog, pedagog zatrudniony w szkole oraz zainteresowany uczeń.
  4. Po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust.8 dyrektor szkoły zasięga opinii Rady Pedagogicznej i publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej.
  5. Dyrektor Szkoły zezwala na ITN, w formie decyzji administracyjnej w przypadku pozytywnej opinii Rady Pedagogicznej i pozytywnej opinii publicznej poradni psychologiczno – pedagogicznej.
  6. Zezwolenia udziela się na czas określony nie krótszy niż jeden rok szkolny.
  7. Uczniowi przysługuje prawo wskazania nauczyciela, pod którego kierunkiem chciałby pracować.
  8. Uczniowi, któremu zezwolono na ITN, dyrektor szkoły wyznacza nauczyciela – opiekuna   i ustala zakres jego obowiązków, w szczególności tygodniową liczbę godzin konsultacji – nie niższą niż 1 godz. tygodniowo i nie przekraczającą 5 godz. Miesięcznie.
  9. Uczeń realizujący ITN może uczęszczać na wybrane zajęcia edukacyjne do danej klasy lub do klasy programowo wyższej,  na wybrane zajęcia w szkole wyższego stopnia albo realizować program we własnym zakresie.
  10.  Uczeń decyduje o wyborze jednej z następujących form ITN:
 1. uczestniczenie w lekcjach przedmiotu objętego ITN oraz jednej godzinie konsultacji indywidualnych;
 2. zdanie egzaminu klasyfikacyjnego z przedmiotu w zakresie materiału obowiązującego wszystkich uczniów  w danym semestrze lub roku szkolnym na ocenę co najmniej bardzo dobrą i w konsekwencji uczestniczenie  tylko w zajęciach indywidualnych z nauczycielem.
  1.  Konsultacje indywidualne mogą odbywać się w rytmie 1 godziny tygodniowo lub  2 godziny co dwa tygodnie.
  2. Rezygnacja z ITN oznacza powrót do normalnego trybu pracy i oceniania.
  3. Uczeń realizujący ITN jest klasyfikowany na podstawie egzaminu klasyfikacyjnego, przeprowadzonego w terminie ustalonym z uczniem.
  4. Kontynuowanie ITN jest możliwe w przypadku zdania przez ucznia rocznego egzaminu klasyfikacyjnego na ocenę co najmniej bardzo dobrą.
  5. Decyzję w sprawie ITN należy każdorazowo odnotować w arkuszu ocen ucznia.
  6. Do arkusza ocen wpisuje się na bieżąco wyniki klasyfikacyjne ucznia uzyskane w ITN.
  7. Na świadectwie promocyjnym ucznia, w rubryce: „Indywidualny program lub tok nauki”, należy odpowiednio wymienić przedmioty wraz z uzyskanymi ocenami. Informację o ukończeniu szkoły lub uzyskaniu promocji w skróconym czasie należy odnotować w rubryce „Szczególne osiągnięcia ucznia”.

 

 

 

ROZDZIAŁ  IX

 

Organy  szkoły i ich kompetencje

 

 

§ 35

1. Organami szkoły są:

 1. Dyrektor Szkoły
 2. Rada  Pedagogiczna
 3. Rada Rodziców
 4. Samorząd Uczniowski;
 5. Rada Szkoły ( jeżeli została utworzona).

2. Każdy z wymienionych organów w ust. 1 działa zgodnie z ustawą o systemie oświaty. Organy kolegialne funkcjonują według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy. Regulaminy te nie mogą być sprzeczne ze Statutem szkoły.

 

                                                                  

§ 36.

 

1.  Dyrektor szkoły kieruje bieżącą działalnością szkoły, reprezentuje ją  na zewnątrz. Jest bezpośrednim przełożonym wszystkich pracowników zatrudnionych w szkole. Jest przewodniczącym Rady Pedagogicznej.

2.  Ogólny zakres kompetencji, zadań i obowiązków dyrektora szkoły oraz zasady powierzania stanowiska określa ustawa  o systemie oświaty i inne przepisy szczegółowe.

§ 37.

 

1. Dyrektor szkoły kieruje działalnością dydaktyczną , wychowawczą i opiekuńczą, a w  szczególności:

 1. kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości pracy;
 2. przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi posiedzenia rady oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
 3. realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
 4. wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem   i zawiadamia o tym organ prowadzący i nadzorujący
 5. opracowuje plan nauczania na cykl edukacyjny dla poszczególnych oddziałów;
 6. sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
 7. przedkłada Radzie Pedagogicznej nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły;
 8.  dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
 9. podaje do publicznej wiadomości do 15 VI szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
 10. podejmuje działania organizacyjne umożliwiające obrót używanymi podręcznikami na terenie szkoły
 11. współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i S.U;
 12. stwarza warunki do działania w szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo- opiekuńczej w szkole;
 13. udziela na wniosek rodziców ( prawnych opiekunów), po spełnieniu ustawowych wymogów zezwoleń na spełnianie obowiązku nauki, obowiązku szkolnego poza szkołą lub w formie indywidualnego nauczania;
 14. odracza obowiązek nauki;
 15. organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w rozdziale V  statutu  szkoły;
 16. w porozumieniu z organem prowadzącym organizuje uczniom  nauczanie indywidualne na zasadach określonych  w  rozdziale VII  statutu szkoły;
 17.  zawiadamia w terminie do 30 września każdego roku szkolnego dyrektora szkoły podstawowej w obwodzie której mieszka dziecko o realizacji  obowiązku szkolnego przez dzieci przyjęte do szkoły z innego obwodu;
 18. kontroluje spełnianie obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki przez dzieci zamieszkałe w obwodzie szkoły. W przypadku niespełnienia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki tj. opuszczenie co najmniej 50 % zajęć w miesiącu, dyrektor wszczyna postępowanie egzekucyjne w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 19. dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania, po zaopiniowaniu ich przez Radę Pedagogiczną. Dyrektor szkoły jest odpowiedzialny za uwzględnienie w zestawie programów nauczania całości podstawy programowej kształcenia ogólnego.
 20. powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w szkole zespoły przedmiotowe, problemowo-zadaniowe i zespoły ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 21. zwalnia uczniów z WF-u, plastyki, zajęć artystycznych, zajęć technicznych, informatyki, technologii informatycznej, w oparciu o odrębne przepisy;
 22. udziela zezwoleń na indywidualny tok nauki lub indywidualne nauczanie, zgodnie  z zasadami określonymi w   rozdziale VIII statutu szkoły;
 23. występuje do dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej z wnioskiem o zwolnienie ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, w szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających uczniowi przystąpienie do nich do 20 sierpnia danego roku. Dyrektor składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia( prawnymi opiekunami);
 24. inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych   i organizacyjnych;
 25. opracowuje ofertę realizacji w szkole zajęć dwóch godzin wychowania fizycznego w uzgodnieniu z organem prowadzącym i po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną     i Radę Rodziców;
 26. stwarza warunki umożliwiające  podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej  i religijnej uczniom;
 27. prowadzi ewidencję spełniania obowiązku szkolnego oraz obowiązku nauki w formie księgi uczniów prowadzonych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
 28.  odracza obowiązek szkolny dzieciom posiadającym orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego do końca roku szkolnego w roku kalendarzowym, w którym dziecko kończy 8 lat;
 29. wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów;
 30. powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych  i sprawdzających na zasadach określonych w  § 68, 69, 70 wewnątrzszkolnych zasad oceniania;
 31. ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej oraz pomoc nauczyciela;
 32. współdziała ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
  1. Organizuje działalność szkoły, a w szczególności: 
   1. opracowuje do 30 kwietnia arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
   2. przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz dodatkowo płatnych zajęć dydaktyczno- wychowawczych lub opiekuńczych;
   3. określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
   4. wyznacza w miarę potrzeb w wymiarze i na zasadach ustalonym w odrębnych przepisach, dni wolne od zajęć;
   5. informuje nauczycieli, rodziców i uczniów do 30 września o ustalonych dniach wolnych;
   6. odwołuje zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach, gdy występuje zagrożenie zdrowia uczniów;
   7. zawiesza, za zgodą organu prowadzącego, zajęcia dydaktyczno-wychowawcze w sytuacjach wystąpienia w kolejnych w dwóch dniach poprzedzających zawieszenie zajęć temperatury - 15°C, mierzonej o godzinie 21.00. Określone warunki pogodowe nie są bezwzględnym czynnikiem determinującym decyzje dyrektora szkoły;
   8. zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań szkoły  a w szczególności należytego stanu higieniczno –sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i placu szkolnym;
   9. dba o właściwe wyposażenie szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
   10. egzekwuje przestrzeganie przez pracowników szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
   11. sprawuje nadzór nad działalnością administracyjną i gospodarczą szkoły;
   12. opracowuje projekt planu finansowego szkoły i przedstawia go celem zaopiniowania Radzie Pedagogicznej i Radzie Rodziców;
   13. dysponuje środkami finansowymi określonymi w planie finansowym szkoły; ponosi odpowiedzialność za ich prawidłowe wykorzystanie;
   14. dokonuje co najmniej  raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na placu zabaw.
   15. za zgodą organu prowadzącego i w uzasadnionych potrzebach organizacyjnych szkoły tworzy stanowisko wicedyrektora lub inne stanowiska kierownicze;
   16.  organizuje prace konserwacyjno –remontowe oraz powołuje komisje przetargowe;
   17.  powołuje komisję w celu dokonania inwentaryzacji majątku szkoły;
   18. odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
   19. organizuje i sprawuje kontrolę zarządczą zgodnie z ustawą o finansach publicznych.

 

 1. Prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
  1. nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami szkoły;
  2. powierza pełnienie funkcji wicedyrektorowi i innym pracownikom na stanowiskach kierowniczych;
  3. dokonuje oceny pracy nauczycieli i okresowych ocen pracy pracowników samorządowych zatrudnionych na stanowiskach urzędniczych i urzędniczych kierowniczych w oparciu o opracowane przez siebie kryteria oceny;
  4. decyduje o skierowywaniu pracownika podejmującego pracę po raz pierwszy w jednostkach samorządu terytorialnego do służby przygotowawczej;
  5. organizuje służbę przygotowawczą pracownikom samorządowym zatrudnionym na stanowiskach urzędniczych w szkole;
  6. opracowuje regulamin wynagradzania pracowników samorządowych;
  7. dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu na stopień awansu zawodowego;
  8. przyznaje nagrody dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom  i pracownikom administracji i obsługi szkoły;
  9. występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
  10.  udziela urlopów zgodnie z KN i Kpa;
  11.  załatwia sprawy osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
  12.  wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
  13.  wydaje decyzje o nadaniu stopnia nauczyciela kontraktowego;
  14. przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
  15.  dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
  16. określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
  17. odbiera ślubowania od pracowników, zgodnie z Ustawą o samorządzie terytorialnym;
  18.  współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania  i zatwierdzania;
  19.  wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.

 

 1. Sprawuje opiekę nad uczniami:
  1. tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
  2. powołuje Komisję Stypendialną;
  3. ustala w porozumieniu z organem prowadzącym i po zasięgnięciu opinii Komisji Stypendialnej i Rady Pedagogicznej, wysokość stypendium za wyniki w nauce i za osiągnięcia sportowe;
  4. egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień statutu szkoły;
  5. organizuje stołówkę szkolną i określa warunki korzystania z wyżywienia;
  6. opracowuje na potrzeby organu prowadzącego listę osób uprawnionych do „wyprawki szkolnej;”
  7. sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w szkole.

 

5.  Dyrektor prowadzi zajęcia dydaktyczne w wymiarze ustalonym dla Dyrektora szkoły. Dyrektor współpracuje z organem prowadzącym i nadzorującym w zakresie określonym ustawą i aktami wykonawczymi do ustawy.

§ 38.

 Rada Pedagogiczna

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem szkoły.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w szkole.
 3. W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą  lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
 4. Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
 3. podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej i zgody rodziców;
 4. zatwierdza plan pracy szkoły na każdy rok szkolny;
 5. podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
 6. podejmuje uchwały w sprawie skreślenia ucznia z listy;
 7. ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
 8. uchwala statut szkoły i wprowadzane zmiany (nowelizacje) do statutu.

 

5.  Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje organizacje pracy szkoły, w tym tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
 2. opiniuje  programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego;
 3. opiniuje propozycje dyrektora szkoły w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
 4. wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania sprawdzianu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
 5. opiniuje projekt innowacji do realizacji w szkole;
 6. opiniuje wnioski dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
 7. opiniuje projekt finansowy szkoły;
 8. opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora szkoły;
 9. opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
 10. wydaje opinie na okoliczność przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora;
 11. opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy;
 12.  opiniuje formy realizacji  2 godzin wychowania fizycznego;
 13. opiniuje kandydatów na stanowisko wicedyrektora lub inne pedagogiczne stanowiska kierownicze;

 

6.  Rada Pedagogiczna ponadto:

 1. przygotowuje projekt zmian (nowelizacji) do statutu i upoważnia dyrektora do obwieszczania tekstu jednolitego statutu;
 2. może występować z wnioskiem o odwołanie nauczyciela z funkcji dyrektora szkoły lub z innych funkcji kierowniczych w szkole;
 3. uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych szkoły;
 4. głosuje nad wotum nieufności dla dyrektora szkoły;
 5. ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
 6. uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
 7. ma prawo składania wniosku wspólnie z Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim o zmianę nazwy szkoły i nadanie imienia szkole;
 8. może wybierać delegatów do Rady Szkoły, jeśli taka będzie powstawała;
 9. wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora szkoły;
 10. wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
 11. zgłasza i opiniuje kandydatów na członków Komisji Dyscyplinarnej dla Nauczycieli.

 

7. Zebrania plenarne Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej  1/3  jej członków.

8. Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością  głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.

9. Dyrektor szkoły wstrzymuje wykonanie uchwał niezgodnych z przepisami prawa. O wstrzymaniu wykonania uchwały Dyrektor niezwłocznie zawiadamia organ prowadzący szkołę oraz organ sprawujący nadzór pedagogiczny. Organ sprawujący nadzór pedagogiczny uchyla uchwałę w razie stwierdzenia jej niezgodności z przepisami prawa po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego. Rozstrzygnięcie organu sprawującego nadzór pedagogiczny jest ostateczne.

10. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników szkoły.

§ 39.

Rada Rodziców.

 1.  Rada Rodziców jest kolegialnym organem szkoły.
  1. Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami szkoły.
  2. W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
  3. Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym

zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym w tajnych wyborach.

 1. W wyborach, o których mowa w ust. 4 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic ( prawny opiekun).
 2. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, w którym określa szczegółowo:
  1. wewnętrzną strukturę i tryb pracy Rady;
  2. szczegółowy tryb wyborów do Rady Rodziców;
  3. zasady wydatkowania funduszy Rady Rodziców.
 3. Regulamin Rady Rodziców nie może być sprzeczny z zapisami niniejszego statutu.
 4. Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.

 

9.   Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:

 1. uchwala regulamin swojej działalności;
 2. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczną Program Wychowawczy;
 3. uchwala w porozumieniu z Radą Pedagogiczna Program Profilaktyki;

 

10. Rada Rodziców w zakresie kompetencji opiniujących:

 1. opiniuje projekt planu finansowego szkoły składanego przez dyrektora;
 2. opiniuje podjęcie działalności organizacji i stowarzyszeń;
 3. opiniuje pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu. Rada Rodziców przedstawia swoją opinię na piśmie w terminie 14 dni od dnia otrzymania zawiadomienia o dokonywanej ocenie dorobku zawodowego. Nie przedstawienie opinii nie wstrzymuje postępowania;
 4. opiniuje program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy nadzór pedagogiczny poleca taki opracować;
 5. opiniuje formy realizacji 2 godzin wychowania fizycznego.

 

11. Rada Rodziców może:

 1. wnioskować do dyrektora szkoły o dokonanie oceny nauczyciela, z wyjątkiem nauczyciela stażysty;
 2. występować do dyrektora szkoły, innych organów szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych;
 3. delegować swojego przedstawiciela do komisji konkursowej wyłaniającej kandydata na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. delegować swojego przedstawiciela do Zespołu Oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.

 

§ 40.

Samorząd Uczniowski

 

 1. W szkole działa Samorząd Uczniowski, zwany dalej Samorządem.
 2. Samorząd tworzą wszyscy uczniowie szkoły. Organy Samorządu są jedynymi reprezentantami ogółu uczniów.
 3. Zasady wybierania i działania organów Samorządu określa regulamin uchwalany przez ogół uczniów w głosowaniu równym, tajnym i powszechnym.
 4. Regulamin Samorządu nie może być sprzeczny ze Statutem szkoły.
 5. Samorząd może przedstawiać Radzie Pedagogicznej oraz Dyrektorowi wnioski i opinie we wszystkich sprawach Szkoły, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, takich jak:
 1. prawo do zapoznawania się z programem nauczania, z jego treścią, celem i stawianymi wymaganiami;
 2. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
 3. prawo do organizacji życia szkolnego, umożliwiające zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym, a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
 4. prawo redagowania i wydawania gazety szkolnej;
 5. prawo organizowania działalności kulturalnej, oświatowej, sportowej oraz rozrywkowej zgodnie z własnymi potrzebami i możliwościami organizacyjnymi w porozumieniu z Dyrektorem;
 6. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna Samorządu.

 

6. Samorząd ma prawo opiniować  na wniosek Dyrektora Szkoły — pracę nauczycieli szkoły, dla których Dyrektor dokonuje oceny ich pracy zawodowej

 

 

 

§ 41.

 Zasady współpracy organów szkoły.

 

 1. Wszystkie organa szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
 2. Każdy organ szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone (sporządzone) do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są dyrektorowi szkoły w celu ich powielenia i przekazania kompletu każdemu organowi szkoły.
 3. Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
 4. Organa szkoły mogą zapraszać na swoje planowane lub doraźne zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
 5. Uchwały organów szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących oprócz uchwał personalnych podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
 6. Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie dyrektorowi szkoły poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i S.U w formie pisemnej, a  Radzie Pedagogicznej   w formie ustnej  na jej posiedzeniu.
 7. Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.

 

8. Wszelkie sprawy sporne rozwiązywane są wewnątrz szkoły, z zachowaniem drogi służbowej i zasad ujętych w § 42 niniejszego statutu.

 

§ 42.

Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami szkoły.

 1. W przypadku sporu pomiędzy Radą Pedagogiczną, a Radą Rodziców:
  1. prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do dyrektora szkoły;
  2. przed rozstrzygnięciem sporu dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
  3. dyrektor szkoły podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
  4. o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od złożenia informacji o sporze.
 2. W przypadku sporu między organami szkoły, w którym stroną jest dyrektor,  powoływany jest Zespół Mediacyjny. W skład Zespołu Mediacyjnego wchodzi po jednym przedstawicielu organów szkoły z tym, że dyrektor szkoły wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
 3. Zespół Mediacyjny w pierwszej kolejności powinien prowadzić postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
 4. Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Zespołu Mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
 5. Każdej ze stron przysługuje wniesienie zażalenia do organu prowadzącego.

 

 

§ 43.

 

1. W szkole tworzy się zgodnie z obowiązującymi przepisami inne stanowiska kierownicze.

 

2. Stanowisko wicedyrektora tworzy się przy liczbie oddziałów co najmniej 12.

 

3. Wicedyrektor realizuje obowiązujące pensum dydaktyczne oraz wykonuje zadania zgodnie z zakresem czynności opracowanym przez dyrektora szkoły.

 

4. Dyrektor szkoły może w ramach posiadanych środków finansowych i za zgodą organu prowadzącego tworzyć dodatkowe stanowiska kierownicze lub utrzymać stanowisko wicedyrektora przy mniejszej liczbie oddziałów niż w ust. 2.

 

 

ROZDZIAŁ X

 

ORGANIZACJA SZKOŁY

 

§ 44.

 

 

1. Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają przepisy w sprawie organizacji roku szkolnego.

 

 1. Dyrektor szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców za zgodą organu prowadzącego może w danym roku szkolnym ustalić do 6 dni dodatkowo wolnych od zajęć dydaktyczno – wychowawczych.

 

 

 1. Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki określa arkusz organizacji szkoły opracowany przez dyrektora szkoły do dnia 30 kwietnia danego roku z uwzględnieniem szkolnego planu nauczania, o którym mowa w przepisach w sprawie ramowych planów nauczania.

 

 1. Arkusz organizacji szkoły zatwierdza organ prowadzący do dnia 30 maja danego roku.

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły zamieszcza się liczbę pracowników szkoły, w tym pracowników zajmujących stanowiska kierownicze, stopień awansu zawodowego nauczycieli i roczne zmiany w tym zakresie, ogólna liczbę godzin zajęć edukacyjnych w tym finansowanych ze środków przydzielonych przez organ prowadzący szkołę.

 

 1. Do wykazu ilości godzin dodaje się 2 godziny na każdy pełny etat z wyłączeniem dyrektora i zastępcy, które wynikają z art.42, ust. 2, pkt 2 KN.

 

 1. W arkuszu organizacji szkoły podaje się w podziale na stopnie awansu zawodowego liczbę nauczycieli ubiegających się o wyższy stopień awansu zawodowego, którzy będą mogli przystąpić w danym roku szkolnym do postępowań kwalifikacyjnych lub egzaminacyjnych oraz wskazuje się najbliższe terminy złożenia przez nauczycieli wniosków o podjęcie tych postępowań.

 

 

 

§ 45.

 

1. Podstawową jednostką organizacyjną szkoły jest oddział.

 

2. Uczniowie podzieleni są na klasy realizujące program edukacyjny zgodnie z określonymi w odrębnych przepisach ramowymi planami nauczania.

 

3. Klasy dzielą się na odziały, których liczebność w zasadzie nie powinna przekraczać 26 uczniów.

 

4. Liczba uczniów w oddziale integracyjnym powinna wynosić od 15 do 20 , w tym od 3 do 5 uczniów niepełnosprawnych.

 

5. Liczbę uczniów w oddziale specjalnym obniża się w zależności od rodzaju niepełnosprawności z uwzględnieniem przepisów w tym zakresie

 

§ 46.

 

1. Organizację zajęć edukacyjnych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć

ustalony przez dyrektora na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego z uwzględnieniem zasad zdrowia i higieny pracy.

 

2. Szczegółowy rozkład dzienny kształcenia zintegrowanego w I-III ustala nauczyciel w oparciu o szkolny plan nauczania.

 

 

§ 47.

 

1. Podstawową formą pracy szkoły są obowiązkowe zajęcia edukacyjne prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.

 

2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.

 

3. Czas trwania poszczególnych zajęć edukacyjnych w klasach I-III może ustalić nauczyciel prowadzący te zajęcia, zachowując ogólny tygodniowy czas zajęć.

 

4. Rada pedagogiczna, po zasięgnięciu opinii rady szkoły, może podjąć uchwałę, w której ustali czas trwania godziny lekcyjnej (nie dłużej niż 1 godzina zegarowa) zachowując ogólny tygodniowy czas pracy obliczony na podstawie ramowego planu nauczania.

 

5. Obok obowiązkowych zajęć edukacyjnych formami działalności dydaktyczno – wychowawczej są:

 

 1. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia
 2. zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
 3. zajęcia specjalistyczne dla uczniów wymagających wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno – pedagogicznej
 4. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych
 5. w systemie wyjazdowym o strukturze międzyoddziałowej i międzyklasowej – wycieczki turystyczno – krajoznawcze, zielone szkoły itp.

 

 

§ 48.

 

 

1. Do realizacji zadań statutowych  szkoła posiada:

 1. 12 sal lekcyjnych
 2. pracownie komputerową
 3. salę gimnastyczną
 4. bibliotekę
 5. świetlicę
 6. stołówkę
 7. szatnię
 8. archiwum
 9. gabinet profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.
 10. gabinet terapii logopedycznej

 

 

§ 49.

 

1. Biblioteka szkolna i Internetowe Centrum Informacji Multimedialnej służy do realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, zadań edukacyjnych i wychowawczych szkoły, doskonalenia warsztatu pracy nauczycieli, popularyzacji wiedzy pedagogicznej wśród rodziców.

 

2. Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły.

 

3. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć edukacyjnych i po ich zakończeniu.

 

4. Lokal biblioteki składa się z wypożyczalni, czytelni i magazynu.

 

5. Biblioteka umożliwia:

1) gromadzenie i opracowywanie zbiorów;

2) korzystanie ze zbiorów na miejscu i wypożyczanie poza bibliotekę;

3) podejmowanie – zgodnie z obowiązującymi w szkole programami i planami nauczania – różnorodnych form pracy z zakresu edukacji czytelniczej i medialnej;

4) przysposobienie uczniów do samokształcenia, działania na rzecz przygotowania uczniów do korzystania z różnych źródeł informacji i z różnych mediów;

5) rozbudzanie zainteresowań czytelniczych i informacyjnych uczniów, kształtowanie ich kultury czytelniczej;

 1. prowadzenie działalności informacyjnej i poradnictwo;
 2. udział w realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły poprzez współpracę z wychowawcami klas, rodzicami uczniów, innymi bibliotekami i instytucjami pozaszkolnymi.

 

6. Nauczyciel bibliotekarz realizuje zadania zgodnie z zakresem czynności opracowanym przez dyrektora szkoły.

 

7. Nauczyciel bibliotekarz współpracuje z innymi bibliotekami szkolnymi i publicznymi celem wymiany materiałów informacyjnych, propagowaniu imprez czytelniczych, przekazywaniu książek i innych materiałów protokołem zdawczo-odbiorczym.

 

 1. Zasady korzystania z biblioteki określa regulamin biblioteki szkolnej

 

 

ROZDZIAŁ XI

 

NAUCZYCIELE I INNI PRACOWNICY SZKOŁY

 

§ 50.

1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno – wychowawczą i opiekuńczą oraz odpowiada za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.

2. Do obowiązków nauczycieli należy w szczególności:

 1. dbałość o życie, zdrowie i bezpieczeństwo uczniów podczas zajęć organizowanych przez szkołę;
 2. prawidłowe organizowanie procesu dydaktycznego, m.in. wykorzystanie najnowszej wiedzy merytorycznej i metodycznej do pełnej realizacji wybranego  programu nauczania danego przedmiotu, wybór optymalnych  form organizacyjnych i metod nauczania w celu maksymalnego ułatwienia uczniom zrozumienia istoty realizowanych zagadnień, motywowanie uczniów do aktywnego udziału w lekcji, formułowania własnych opinii i sadów,  wybór odpowiedniego podręcznika i poinformowanie o nim uczniów;
 3. kształcenie i wychowywanie młodzieży w umiłowaniu Ojczyzny, w poszanowaniu Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, w atmosferze wolności sumienia i szacunku dla każdego człowieka;
 4. dbanie o kształtowanie u uczniów postaw moralnych i obywatelskich zgodnie z ideą demokracji, pokoju i przyjaźni między ludźmi różnych narodów, ras i światopoglądów;
 5. tworzenie własnego warsztatu pracy dydaktycznej, wykonywanie pomocy dydaktycznych wspólnie z uczniami, udział w gromadzeniu innych niezbędnych środków dydaktycznych (zgłaszanie  dyrekcji zapotrzebowania, pomoc w zakupie), dbałość o pomoce i sprzęt szkolny;
 6. rozpoznawanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych, a w szczególności rozpoznawanie przyczyn niepowodzeń szkolnych,   ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w nauce, rozpoznawanie i rozwijanie predyspozycji i uzdolnień ucznia;
 7. prowadzenie zindywidualizowanej pracy z uczniem o specjalnych potrzebach, na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach;
 8. wnioskowanie do dyrektora szkoły o objęcie opieką Zespołu d.s pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej ucznia, w przypadkach, gdy podejmowane przez nauczyciela działania nie przyniosły oczekiwanych zmian lub gdy nauczyciel zdiagnozował wybitne uzdolnienia;
 9. aktywny udział w pracach Zespołu d.s. pomocy psychologiczno-pedagogicznej oraz innych do których nauczyciel należy;
 10. dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią publicznej poradni, w tym poradni specjalistycznej;
 11. bezstronne, rzetelne, systematyczne i sprawiedliwe ocenianie wiedzy i umiejętności    uczniów, ujawnianie i uzasadnianie oceny, informowanie rodziców o zagrożeniu ocena niedostateczną według formy ustalonej w  Wewnątrzszkolnych   Zasadach  Oceniania;
 12. wspieranie rozwoju psychofizycznego uczniów, ich zdolności i zainteresowań, m.in. poprzez pomoc w rozwijaniu szczególnych uzdolnień i zainteresowań przygotowanie do udziału w konkursach, olimpiadach  przedmiotowych, zawodach;
 13. udzielanie pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych uczniów, rozpoznanie możliwości i potrzeb ucznia w porozumieniu z wychowawcą;
 14. współpraca z wychowawcą i samorządem klasowym;
 15. indywidualne kontakty z rodzicami uczniów;
 16. doskonalenie umiejętności dydaktycznych i podnoszenie poziomu wiedzy merytorycznej, aktywny udział  we wszystkich posiedzeniach Rady Pedagogicznej i udział w lekcjach koleżeńskich, uczestnictwo w  konferencjach  metodycznych oraz innych formach doskonalenia organizowanych przez ODN , OKE  lub  inne instytucje w  porozumieniu z Dyrekcją Szkoły zgodnie ze szkolnym planem WDN;
 17. aktywny udział w życiu szkoły: uczestnictwo w uroczystościach i imprezach organizowanych  przez Szkołę, opieka nad uczniami skupionymi w organizacji, kole przedmiotowym, kole  zainteresowań lub innej  formie organizacyjnej;
 18. przestrzeganie dyscypliny pracy: aktywne pełnienie dyżuru przez całą przerwę międzylekcyjną, natychmiastowe informowanie dyrekcji o nieobecności w pracy, punktualne rozpoczynanie i kończenie zajęć  oraz innych zapisów  K.P;
 19. prawidłowe prowadzenie dokumentacji pedagogicznej, terminowe dokonywanie prawidłowych wpisów do dziennika, arkuszy ocen i innych dokumentów szkolnych, a także potwierdzanie własnoręcznym podpisem odbyte zajęcia;
 20. kierowanie się w swoich działaniach dobrem ucznia, a także poszanowanie godności osobistej  ucznia;
 21. przestrzeganie tajemnicy służbowej i ochrona danych osobowych uczniów i rodziców;
 22. przestrzeganie zasad współżycia społecznego i dbanie o właściwe relacje pracownicze;
 23. dokonanie wyboru podręczników i programu nauczania lub opracowanie własnego programu nauczania i zapoznanie z  nimi uczniów i rodziców, po uprzednim przedstawieniu ich do zaopiniowania przez Radę Pedagogiczną;
 24. uczestniczenie w przeprowadzaniu sprawdzianu w ostatnim roku nauki w szkole podstawowej.

 

3. W ramach czasu pracy oraz ustalonego wynagrodzenia nauczyciel obowiązany jest   realizować:

1)    zajęcia dydaktyczne, wychowawcze i opiekuńcze, prowadzone bezpośrednio z uczniami lub wychowankami albo na ich rzecz, w wymiarze określonym przepisami dla danego stanowiska;

 

2)    inne zajęcia i czynności wynikające z zadań statutowych szkoły, w tym zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów,

 

       3)   zajęcia i czynności związane z przygotowaniem się do zajęć, samokształceniem i 

      doskonaleniem zawodowym.

 

4. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać w okresach tygodniowych odpowiednio w dziennikach lekcyjnych lub w dziennikach zajęć działania wymienione w  ust. 1 i 2;

 

5. Nauczyciel jest obowiązany rejestrować i rozliczać zajęcia i czynności wynikające z art.42, ust. 2, pkt 2 KN w okresach półrocznych w dziennikach zajęć pozalekcyjnych.

                                                                    § 51.

 

1. Zadaniem wychowawcy klasy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a   w szczególności: 

 1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowanie do życia w rodzinie i społeczeństwie;
 2.  inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów;
 3.  podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów pomiędzy uczniami, a innymi członkami społeczności szkolnej.

 

 1. Wychowawca realizuje zadania poprzez:
  1. bliższe poznanie uczniów, ich zdrowia, cech osobowościowych, warunków rodzinnych i bytowych, ich  potrzeb i oczekiwań;
  2. rozpoznawanie i diagnozowanie możliwości psychofizycznych oraz indywidualnych potrzeb rozwojowych wychowanków;
  3. wnioskowanie o objęcie wychowanka pomocą psychologiczno-pedagogiczną;
  4. udział w pracach Zespołu d.s pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
  5. tworzenie środowiska zapewniającego wychowankom prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny, opiekę wychowawczą oraz atmosferę bezpieczeństwa i zaufania;
  6. ułatwianie adaptacji w środowisku rówieśniczym (kl.1) oraz pomoc w rozwiązywaniu konfliktów  z rówieśnikami;
  7. pomoc w rozwiązywaniu napięć powstałych na tle konfliktów rodzinnych, niepowodzeń szkolnych  spowodowanych trudnościami w nauce;
  8. organizowanie życia codziennego wychowanków w szkole, wdrażanie ich do współpracy i współdziałania z nauczycielami i wychowawcą;
  9.  realizację planu zajęć do dyspozycji wychowawcy;
  10.  czuwanie nad organizacją i przebiegiem pracy uczniów w klasie oraz nad wymiarem i rozkładem prac zadawanych im do samodzielnego wykonania w domu;
  11. utrzymywanie systematycznego kontaktu z nauczycielami uczącymi w powierzonej mu klasie w celu ustalenia zróżnicowanych wymagań wobec uczniów i sposobu udzielania im pomocy w nauce;
  12. rozwijanie pozytywnej motywacji uczenia się, wdrażanie efektywnych technik uczenia się;
  13.  wdrażanie uczniów do wysiłku, rzetelnej pracy, cierpliwości, pokonywania trudności, odporności na niepowodzenia, porządku i punktualności, do prawidłowego i efektywnego organizowania sobie pracy;
  14.  systematyczne interesowanie się postępami (wynikami) uczniów w nauce: zwracanie szczególnej uwagi  zarówno na uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i na tych, którzy mają trudności i niepowodzenia w   nauce, analizowanie wspólnie z wychowankami, samorządem klasowym, nauczycielami i rodzicami przyczyn niepowodzeń uczniów w nauce, pobudzanie dobrze i średnio uczących się do dalszego podnoszenia wyników w nauce, czuwanie nad regularnym uczęszczaniem uczniów na zajęcia lekcyjne,  badanie przyczyn opuszczania przez wychowanków zajęć szkolnych, udzielanie wskazówek i pomocy   tym,   którzy (z przyczyn obiektywnych) opuścili znaczną ilość zajęć szkolnych i mają trudności  w uzupełnieniu materiału;
  15.  wdrażanie wychowanków do społecznego działania oraz kształtowania właściwych postaw moralnych, kształtowanie właściwych stosunków miedzy uczniami — życzliwości, współdziałania, wzajemnej pomocy, wytwarzanie atmosfery sprzyjającej rozwijaniu wśród nich koleżeństwa i przyjaźni, kształtowanie umiejętności wspólnego gospodarowania na terenie klasy, odpowiedzialności za ład, czystość estetykę klas, pomieszczeń i terenu Szkoły,  rozwijanie samorządności i inicjatyw uczniowskich;
  16.  podejmowanie działań umożliwiających pożyteczne i wartościowe spędzanie czasu wolnego, pobudzanie do różnorodnej działalności i aktywności sprzyjającej wzbogacaniu osobowości i kierowanie tą  aktywnością, rozwijanie zainteresowań  i zamiłowań, interesowanie się udziałem uczniów w życiu Szkoły, konkursach, olimpiadach, zawodach, ich działalnością w kołach i organizacjach;
  17.  tworzenie poprawnych relacji interpersonalnych opartych na życzliwości i zaufaniu, m.in. poprzez organizację  zajęć pozalekcyjnych, wycieczek, biwaków, rajdów, obozów wakacyjnych, zimowisk, wyjazdów na „ zielone szkoły”;
  18.  unikanie złośliwości i przesady w ocenie błędów i wad uczniów;
  19. tworzenie warunków umożliwiających uczniom odkrywanie i rozwijanie pozytywnych stron ich osobowości: stwarzanie uczniom warunków do wykazania się nie tylko zdolnościami poznawczymi, ale  także - poprzez powierzenie zadań na rzecz spraw i osób drugich - zdolnościami organizacyjnymi, opiekuńczymi, artystycznymi, menedżerskimi, przymiotami ducha i charakteru;
  20.  wdrażanie uczniów do dbania o zdrowie, higienę osobistą i psychiczną, o stan higieniczny otoczenia oraz  do przestrzegania zasad bezpieczeństwa w szkole   i poza szkołą;
  21.  współpraca z pielęgniarką szkolną, rodzicami, opiekunami uczniów w sprawach    ich zdrowia,  organizowanie opieki i pomocy materialnej  uczniom;
  22.  udzielanie pomocy, rad i wskazówek uczniom znajdującym się w trudnych sytuacjach życiowych, występowanie do organów Szkoły i innych instytucji z   wnioskami o udzielenie pomocy.

 

 1. Wychowawca ustala ocenę zachowania swoich wychowanków po zasięgnięciu opinii ucznia, jego kolegów i nauczycieli, wnioskuje w sprawie przyznawania nagród i udzielania kar.
 2. Wychowawca zobowiązany jest do wykonywania czynności administracyjnych dotyczących klas:
 1. prowadzi dziennik lekcyjny, arkusze ocen, zeszyt wychowawcy;
 2. sporządza zestawienia statystyczne dotyczące klasy;
 3. nadzoruje prowadzenie ewidencji wpłat składek przez skarbnika klasowego;
 4. wypisuje świadectwa szkolne;
 5. wykonuje inne czynności administracyjne dotyczące klasy, zgodnie z zarządzeniami  władz  szkolnych,  poleceniami Dyrektora  Szkoły oraz uchwałami Rady Pedagogicznej.
 6. Opracowuje plan pracy wychowawczej (roczny lub trzyletni).

 

§ 52.

1. Zadania nauczycieli i innych pracowników szkoły w zakresie zapewniania bezpieczeństwa uczniom określone zostały w § 10 – 13 statutu.

 

2. Wychowawcy klas są zobowiązani zapoznać uczniów z :

 1. zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
 2. sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
 3. z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
 4. zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia.

 

§ 53.

 

1. Dyrektor szkoły powierza każdy oddział opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej „wychowawcą”.

 

2. Dla zapewnienia ciągłości pracy wychowawczej i jej skuteczności pożądane jest, aby wychowawca opiekował się oddziałem przez pełny etap edukacyjny.

3. Dyrektor szkoły może dokonać zmiany nauczyciela, któremu uprzednio powierzył obowiązki wychowawcy jeżeli:

 1. wymaga tego zmiana organizacji szkoły;
 2. w toku sprawowanego nadzoru pedagogicznego stwierdził, iż wychowawca zaniedbuje swoje obowiązki, a wydane zalecenia nie odniosły skutku.

  4. Nauczycielom podejmującym po raz pierwszy pracę w szkole w zasadzie nie powierza się obowiązków wychowawcy      klasowego. Przydział wychowawstw uzależniony jest od sytuacji kadrowej.

 

§ 54.

 

1. Na pisemny wniosek co najmniej 50% rodziców uczniów danego oddziału lub na taki wniosek 50% uczniów tego oddziału rada klasowa rodziców lub samorząd klasowy mogą wystąpić z pisemnym wnioskiem do dyrektora szkoły o zmianę nauczyciela, któremu powierzył on zadania wychowawcy klasy, jeżeli ich zdaniem wychowawca rażąco zaniedbuje wypełnianie swoich obowiązków.

 

2. Wniosek o którym mowa w ust. 1 powinien być złożony najpóźniej do 30 maja, jeżeli zmiana miałaby nastąpić z początkiem roku szkolnego. Z bardzo ważnych przyczyn wniosek może być złożony w ciągu roku szkolnego.

 

3. Dyrektor zobowiązany jest w ciągu 14 dni zająć stanowisko i udzielić odpowiedzi. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

§ 55.

 

1. Do zadań pedagoga należy:

 1. prowadzenie badań i działań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron ucznia;
 2.  minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie i organizowanie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej w środowisku szkolnym i pozaszkolnym ucznia;
 3.  prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
 4.  wspieranie rodziców w innych działaniach wyrównujących szanse edukacyjne uczniów;
 5.  rozpoznawanie i analizowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych;
 6.  określanie form i sposobów udzielania uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej zarówno uczniom, rodzicom , jak i nauczycielom;
 7.  organizowanie, koordynowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno –pedagogicznej, odpowiednio do rozpoznanych potrzeb;
 8.  podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego i profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i wychowawców;
 9.  działanie na rzecz zorganizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
 10.  prowadzenie warsztatów dla rodziców oraz udzielanie im indywidualnych  porad w zakresie wychowania.
 11. wspomaganie i pomoc nauczycielom w realizacji programu wychowawczego i
 12. udział w opracowywaniu programów profilaktyki;
 13. przewodniczenie Zespołom d/a Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej;
 14. realizacja zadań przypisanych Zespołom;
 15. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

§ 56.

1.  Do zadań logopedy należy:

 1. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
 2. prowadzenie systematycznych ćwiczeń logopedycznych indywidualnych lub w grupach;
 3. utrzymywanie stałego kontaktu z rodzicami ucznia wymagającego intensywnych ćwiczeń – udzielanie  instruktażu dla rodziców;
 4. udzielanie instruktażu nauczycielom, dotyczących prowadzenia prostych ćwiczeń logopedycznych, usprawniających narządy artykulacyjne, aparat oddechowy i fonacyjny u dzieci wymagających pomocy logopedycznej;
 5. organizowanie i prowadzenie pogadanek dla nauczycieli i rodziców dotyczących rozwoju mowy;
 6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
 7. organizacja i opieka nad gabinetem logopedycznym;
 8. prowadzenie odpowiedniej dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.

 

 

 

§ 57.

1. Pracownicy zatrudnieni na umowę o pracę w szkole są pracownikami samorządowymi i podlegają regulacjom ustawy o pracownikach samorządowych.

2. Pracownik zatrudniony w szkole zobowiązany jest przestrzegać szczegółowy zakres obowiązków na zajmowanym stanowisku. Przyjęcie szczegółowego zakresu obowiązków jest potwierdzane podpisem pracownika.

3. W szkole obowiązuje Regulamin Pracy, ustalony przez dyrektora szkoły  w uzgodnieniu ze związkami zawodowymi działającymi w placówce.

4. Każdy pracownik szkoły jest obowiązany znać i przestrzegać postanowień zawartych w Regulaminie Pracy. Fakt zapoznania się z Regulaminem Pracy pracownik szkoły potwierdza własnoręcznym podpisem.

 

RODZIAŁ XII

 

UCZNIOWIE SZKOŁY

 

§ 58.

 

1. Zasady rekrutacji uczniów i spełniania obowiązku szkolnego realizuje się zgodnie z założeniami Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991r. z późniejszymi zmianami oraz innych przepisów szczegółowych w tym zakresie.

 

2. Do szkoły przyjmuje się:

1) z urzędu – dzieci zamieszkałe na stałe lub tymczasowo w obwodzie szkoły,

2) na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) – dzieci zamieszkałe poza obwodem w przypadku gdy szkoła dysponuje wolnymi miejscami.

 

3.  Do klasy pierwszej przyjmowane są dzieci, które w danym roku kalendarzowym kończą 6 lub 7 lat i nie odroczono im obowiązku szkolnego.

 

4. Na prośbę rodziców uzasadnioną ważnymi przyczynami dyrektor szkoły może podjąć decyzję o odroczeniu o jeden rok rozpoczęcia nauki przez dziecko, po zasięgnięciu opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej. Uczniowie zakwalifikowani przez poradnię do kształcenia specjalnego mogą rozpocząć naukę w szkole w wieku 10 lat.

 

5. Obowiązek szkolny dzieci upośledzonych umysłowo może być spełniany również poprzez udział w zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych.

 

                                                              

 

§ 59.

 

1. Uczniowie mają w szczególności prawo do:

1) właściwie zorganizowanego procesu kształcenia zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;

2) znajomości wymagań edukacyjnych oraz sposobów ich sprawdzania wynikających z programu;

           3) jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu

          4) zdawaniu egzaminów sprawdzających klasyfikacyjnych;

     5) odwoływania się od wystawionej oceny zachowania zgodnie z ustalonym w szkolnym systemie oceniania trybem postępowania;

         6)realizowania indywidualnego programu lub toku nauki zgodnie z obowiązującymi przepisami;

      7) przedstawienia wychowawcy klasy, dyrektorowi szkoły i innym nauczycielom swoich problemów oraz uzyskania pomocy, odpowiedzi, wyjaśnień;

    8) poszanowania godności własnej w sprawach osobistych, rodzinnych, koleżeńskich, ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej;

     9) swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących szkoły, a także światopoglądowych i religijnych – jeśli nie narusza to dobra innych osób;

     10) wpływania na życie szkoły poprzez działalność samorządową oraz zrzeszania się w organizacjach działających w szkole;

   11) uczestnictwa w zajęciach pozalekcyjnych i pozaszkolnych; udokumentowana pozaszkolna działalność społeczna jest oceniana na równi z działalnością społeczną w szkole;

   12) reprezentowania szkoły w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;

    13) odpoczynku podczas przerw między lekcyjnych jak również w okresie ferii i przerw świątecznych;

    14) opieki zdrowotnej, korzystanie z pomocy materialnej zgodnie z odrębnymi przepisami i w ramach posiadanych przez szkołę środków;

   15) powiadamianie z wyprzedzeniem o terminie i zakresie pisemnych sprawdzianów wiadomości;

   16) dodatkowej pomocy w przypadku trudności w nauce;

   17) korzystania z pomieszczeń szkolnych, sprzętu, środków dydaktycznych, księgozbioru biblioteki;

   18) wydawania gazetki szkolnej;

   19) wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu uczniowskiego;

   20) opiniowania pracy nauczyciela.

   21) pozostawiania w szkole wyposażenia dydaktycznego (dotyczy uczniów klas I-III)

 

2.  W przypadku naruszania praw ucznia jego rodzice lub uczeń mają prawo do złożenia skargi bezpośrednio do dyrektora szkoły lub za pośrednictwem opiekuna samorządu uczniowskiego w terminie trzech dni od zaistniałego faktu naruszania praw ucznia. Dyrektor szkoły, po zapoznaniu się z faktami w ciągu 7 dni przekazuje wnioski i spostrzeżenia z rozpoznanej sytuacji osobie, która wniosła skargę.

 

 

§ 60.

 

1. Uczniowie mają w szczególności obowiązek:

1) dbania o schludny wygląd oraz noszenia dowolnego stroju szkolnego z wykluczeniem barw jaskrawych ( żółta, różowa, czerwona).

Strój szkolny nie obowiązuje podczas dodatkowych zajęć pozalekcyjnych, wycieczek i biwaków szkolnych, imprez kulturalno-rozrywkowych oraz festynów okolicznościowych.

2) systematycznie uczestniczyć w zajęciach edukacyjnych, przygotowywać się do nich i właściwie zachowywać się w ich trakcie;

3) postępowania zgodnego z dobrem szkolnej społeczności, dbanie o honor i tradycje szkoły, współtworzenie jej autorytetu;

4) godnego i kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią;

5) dbania o piękno mowy ojczystej;

6) przestrzegania zasad współżycia społecznego, a w szczególności:

 1. okazywanie szacunku dorosłym i kolegom,
 2. przeciwstawiana się przejawom brutalności i wulgarności,
 3. poszanowania poglądów i przekonań innych ludzi,
 4. poszanowania wolności i godności osobistej drugiego człowieka, zachowania tajemnicy i dyskrecji w sprawach osobistych powierzonych w zaufaniu, chyba że szkodziłoby to ogółowi lub życiu i zdrowiu powierzającego;

7) usprawiedliwiania nieobecności przez rodziców w ciągu 7 dni od dnia nieobecności na zajęciach w formie pisemnej, ustnej lub telefonicznej;

8) wyłączania telefonu komórkowego podczas zajęć; korzystanie z telefonu komórkowego przed rozpoczęciem zajęć; podczas przerw oraz po skończonych zajęciach tylko i wyłącznie w celach informacyjnych;

9) troszczenie się o mienie szkoły i jej estetyczny wygląd, starania się o utrzymanie czystości i porządku w szkole i jej otoczeniu;

10) przestrzegania postanowień zawartych w statucie i regulaminie szkoły.

 

2. Wszyscy członkowie społeczności szkolnej odpowiadają za dobra materialne zgromadzone w placówce.

 

 1. W przypadku ich zniszczenia każdy ponosi koszty materialne naprawy.
 2. Uczeń i jego rodzice odpowiadają materialnie za świadomie wyrządzone przez ucznia szkody.

 

 

§ 61.

 

Nagrody i kary.

 

1. Społeczność szkolna nagradza ucznia za:

1)  rzetelną naukę i pracę społeczną,

2)wzorową postawę,

3) wybitne osiągnięcia,

4) dzielność i odwagę.

 

2. Nagrody mogą mieć formę:

1) pochwały wychowawcy wobec społeczności klasowej,

2) pochwały dyrektora szkoły udzielonej wobec społeczności szkolnej,

3) nagrody rzeczowej,

4) listu pochwalnego lub gratulacyjnego do rodziców (opiekunów),

5) dyplomu,

6) wpisu do kroniki lub księgi laureatów,

7) informacji w środkach masowego przekazu.

 

3. Wyróżniający się uczniowie otrzymują nagrody przyznawane przez dyrektora szkoły na wniosek rady pedagogicznej, samorządu uczniowskiego, instytucji środowiskowych lub organizacji społecznych.

 

§ 62.

 

1. Za nieprzestrzeganie postanowień statutu szkoły oraz regulaminów szkolnych wobec ucznia może być zastosowana kara w formie:

1) upomnienia wychowawcy lub dyrektora;

2) nagany wychowawcy lub dyrektora, przeniesienia do innej równoległej klasy;

3) przeniesienia do innej szkoły z możliwością dojazdu z miejsca zamieszkania.

4) wykluczenie ucznia z udziału w imprezach kulturalno – rozrywkowych i wyjazdach ponadprogramowych organizowanych przez szkołę w czasie wolnym od nauki.

 

2. Dyrektor szkoły może wystąpić do kuratora oświaty z wnioskiem o przeniesienie ucznia do innej szkoły w przypadku gdy uczeń w sposób drastyczny i ciągły narusza normy  szkodliwe dla zespołu i otoczenia:

1) używa lub rozprowadza środki odurzające lub napoje alkoholowe;

2) świadomie bierze udział w ekscesach chuligańskich (włamania, pobicia, napady, wymuszenia, gwałty, kradzieże itp.).

3) narusza godność i nietykalność osobistą nauczycieli i uczniów.

 

3. Sposoby informowania rodziców (opiekunów) o udzielonej nagrodzie lub zastosowanej karze:

1) informacja telefoniczna,

2) informacja pisemna,

3) rozmowa indywidualna wychowawcy lub pedagoga szkolnego.

 

4. Uczeń ma prawo do odwołania się od zastosowanej wobec niego kary za pośrednictwem opiekuna samorządu uczniowskiego w terminie 3 dni od daty zastosowania kary. Opiekun samorządu uczniowskiego rozpatruje adekwatność zastosowanej kary w stosunku do przewinienia, a wnioski i spostrzeżenia przekazuje dyrektorowi szkoły. W ciągu 7 dni dyrektor szkoły zmienia bądź podtrzymuje zastosowaną wobec ucznia karę. Decyzja dyrektora jest ostateczna.

 

 

 

ROZDZIAŁ XIII

 

WEWNĄTRZSZKOLNE ZASADY OCENIANIA

 

§ 63.

 

 1. Ogólne zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów określa rozporządzenie MEN
  z dnia 30 kwietnia 2007 r (Dz. U. z 2007 r. Nr 83 poz. 562 z późniejszymi zmianami).

 

 1. Ocenianiu podlegają:
  1. osiągnięcia edukacyjne uczniów;
  2. zachowanie ucznia.

 

 1. Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu
  i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.

 

 1. Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych oraz obowiązków ucznia określonych w statucie szkoły.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
  2. udzielenie uczniowi pomocy w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w nauce i specjalnych uzdolnieniach ucznia;
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy w dydaktyczno – wychowawczej.

 

 1. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
 1. formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych
  z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych z uwzględnieniem zindywidualizowanych wymagań wobec uczniów, określonych w Kartach Indywidualnych Potrzeb Ucznia;
 2. ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w Szkole;
 3. ustalanie rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 72;
 4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, poprawkowych i sprawdzających;
 5. ustalenie warunków i trybu uzyskania wyższej niż przewidywane rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
 6. ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
 7. ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji
  o postępach i trudnościach ucznia w nauce;

 

 1. Ocena jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe postawione przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
 2. W ocenianiu obowiązują zasady:
  1. częstotliwości i rytmiczności – uczeń oceniany jest na bieżąco i rytmicznie. Ocena końcowa nie jest średnią ocen cząstkowych;
  2. jawności kryteriów – uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
  3. różnorodności wynikająca ze specyfiki każdego przedmiotu;
  4. różnicowania wymagań – zadania stawiane uczniom powinny mieć zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen.
  5. otwartości – wewnątrzszkolne oceniania podlega weryfikacji i modyfikacji
   w oparciu o okresową ewaluację;
  6. oceny ważonej – ocena klasyfikacyjna semestralna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych. Ocena ta wynika z przeliczenia „wpływu” ocen cząstkowych według zasady: 3 za prace pisemne; 2 za odpowiedzi ustne i kartkówki; 1 za inne prace ucznia (praca domowa, aktywny udział w lekcji, zeszyt, ćwiczenia i inne). Ocena końcowa jest ilorazem sumy poszczególnych ocen i ich przeliczników oraz ilości ocen.

 

 

 

§ 64

Jawność oceny

 

 1. Nauczyciel na początku roku szkolnego przedstawia uczniom opracowany przez siebie (wybrany) program nauczania w danej klasie uwzględniający profil i specyfikę zespołu.

 

 1. Nauczyciele na początku roku szkolnego informuje uczniów i rodziców (prawnych opiekunów) o:
  1. wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego programu nauczania;
  2. sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
  3. warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
  4. skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Wymienione w ust. 2 informacje zamieszczane są na stronie internetowej Szkoły oraz dostępne są w bibliotece szkolnej.

 

4. Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów). Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń i jego rodzice (prawni opiekunowie) otrzymują do wglądu. Na prośbę ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel ustalający ocenę powinien ją krótko uzasadnić.

 

§ 65

 

Tryb oceniania i skala ocen

 

 1. Oceny bieżące, klasyfikacyjne śródroczne i roczne z zajęć edukacyjnych począwszy od klasy IV ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
 1. stopień celujący              -     6    -     cel;
 2. stopień bardzo dobry     -     5    -     bdb;
 3. stopień dobry                 -     4    -     db;
 4. stopień dostateczny        -     3    -     dst;
 5. stopień dopuszczający    -     2    -     dop;
 6. stopień niedostateczny   -     1    -     ndst.

 

 1. Dopuszcza się stosowanie znaków    „+”   „–„w bieżącym ocenianiu.

 

 1. Oceny bieżące odnotowuje się w Dzienniku Lekcyjnym Klasy lub w Dzienniku Nauczyciela w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie, w pełnym brzmieniu.

 

3a Nauczyciele prowadzący dokumentację pedagogiczną w Dzienniku Nauczyciela są
obowiązani przepisywać oceny bieżące do Dziennika Klasy raz na dwa miesiące,
a oceny klasyfikacyjne nie później niż na trzy dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem
Rady Pedagogicznej.

 

 1. Informacje o osiągnięciach i postępach ucznia w nauce nauczyciel przedstawia uczniowi na bieżąco, a rodzicom (prawnym opiekunom) podczas zebrań klasowych odbywających się według harmonogramu opracowanego przez Dyrekcję Szkoły, a także podczas indywidualnych konsultacji z nimi.

 

 1. Formami pracy ucznia podlegającymi ocenie są:
  1. Prace pisemne:
   1. kartkówka dotycząca materiału z trzech ostatnich tematów realizowanych na maksymalnie pięciu ostatnich lekcjach. Nie musi być zapowiadana i trwa do 15 minut;,
   2. klasówka (sprawdzian diagnostyczny) obejmująca większą partię materiału określoną przez nauczyciela z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem. Termin winien być odnotowany w dzienniku lekcyjnym,
   3. wypracowanie;
   4. dyktando;
  2. Praca i aktywność na lekcji;
  3. Odpowiedź ustna;
  4. Praca domowa;
  5. Ćwiczenia, fizyczne, testy sprawności;
  6. Prace plastyczne, techniczne,
  7. Prowadzenie dokumentacji pracy na lekcji;
  8. Twórcze rozwiązywanie problemów.

 

 1. Ocena bieżąca.
 1. Bieżące ocenianie wynikające z przedmiotowych zasad oceniania winno być dokonywane systematycznie;
 2. Uczeń powinien zostać oceniony z każdej sprawności charakterystycznej dla danego przedmiotu;
 3. Przy ocenianiu nauczyciel uzasadnia ocenę, daje uczniowi wskazówki, w jaki sposób może on poprawić swoje osiągnięcia edukacyjne;
 4. Uzasadnienie powinno być sformułowane w sposób życzliwy dla ucznia i powinno uwzględniać jego wysiłek w uzyskaniu osiągnięć edukacyjnych;
 5. W uzasadnieniu nauczyciel stosuje zasadę pierwszeństwa zalet;

 

 1. Ocena z pisemnej pracy kontrolnej.
 1. Szczególnie ważna jest ocena z pisemnych prac klasowych - waga 3. Ta forma oceniania jest obligatoryjna na zajęciach jeżyka polskiego i matematyki. Przeprowadzanie pisemnych prac klasowych z innych przedmiotów jest uzależnione od uznania nauczyciela;
 2. Pisemne prace klasowe obejmują większe partie materiału, trwają jedną lub dwie godziny lekcyjne i obowiązkowo poprzedzone są lekcją powtórzeniową;
 3. Prace klasowe są planowane w harmonogramie prac ze wszystkich przedmiotów na cały semestr;
 4. Praca klasowa musi być zapisana w dzienniku z co najmniej tygodniowym wyprzedzeniem;
 5. Prace klasowe powinny być sprawdzone i omówione z uczniami w ciągu dwóch tygodni od momentu napisania pracy i najpóźniej na tydzień przed klasyfikacją;
 6. Uczeń, który opuścił pracę klasową z przyczyn usprawiedliwionych lub otrzymał ocenę niedostateczną, może ją napisać w ciągu dwóch tygodni od dnia powrotu do szkoły. Termin i czas wyznacza nauczyciel tak, aby nie zakłócać procesu nauczania pozostałych uczniów;
 7. Zmiana terminu pracy klasowej (odejście od ustalonego harmonogramu) z ważnego powodu (np. choroba nauczyciela) może nastąpić z zachowaniem pkt 8 i pkt 4;
 8. W ciągu jednego tygodnia uczeń może pisać maksymalnie dwie prace klasowe, jedną w ustalonym dniu. Ten limit dotyczy również innych sprawdzianów pisemnych.
 9. W przypadku opuszczenia przez ucznia co najmniej 25% zajęć edukacyjnych nauczyciel może wyznaczyć mu pisemny sprawdzian frekwencyjny z materiału realizowanego w okresie nieobecności ucznia.

 

 1. Nieprzygotowanie ucznia do lekcji;
  1. Uczeń ma prawo zgłosić przed lekcją nieprzygotowane w liczbie określonej
   w przedmiotowym systemie oceniania, lecz nie częściej niż trzy razy w semestrze;
  2. Nie ocenia się ucznia negatywnie w dniu powrotu do szkoły po dłuższej usprawiedliwionej nieobecności. Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia;
  3. Nie ocenia się negatywnie ucznia znajdującego się w trudnej sytuacji losowej (wypadek, śmierć bliskiej osoby i inne przyczyny niezależne od woli ucznia). Ocenę pozytywną nauczyciel wpisuje do dziennika lekcyjnego na życzenie ucznia.

 

 

§ 66

 

Wymagania edukacyjne

 

 1. Szczegółowe wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych ocen sformułowane są w przedmiotowych systemach oceniania, opracowanych przez zespoły przedmiotowe z uwzględnieniem specyfiki profilu i możliwości edukacyjnych uczniów
  w konkretnej klasie.

 

 1. Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia.

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
  1. posiadł wiedzę i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania przyjęty przez nauczyciela w danej klasie;
  2. samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych uwzględnionych w programie przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, proponuje rozwiązania nietypowe, rozwiązuje także zadania wykraczające poza program opracowany przez nauczyciela;
  3. uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim, uzyskał tytuł finalisty lub laureata ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej;
  4. osiąga sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych, kwalifikując się do finałów na szczeblu krajowym lub posiada inne porównywalne sukcesy, osiągnięcia,

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określony programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
  2. rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania przyjętym przez nauczyciela, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował w pełni wiadomości określonych w programie nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych);
  2. poprawnie stosuje wiadomości, rozwiązuje (wykonuje) samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania przyjętym przez nauczyciela w danej klasie na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
  2. rozwiązuje (wykonuje) typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
  1. ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy
   z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki (z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych);
  2. rozwiązuje (wykonuje) zadania teoretyczne i praktyczne typowe o niewielkim stopniu trudności (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).

 

 1. W klasyfikacji rocznej stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
  1. nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy
   z tego przedmiotu (nie dotyczy klas programowo najwyższych) oraz nie jest w stanie rozwiązać (wykonać) zadań o niewielkim (elementarnym) stopniu trudności
   (z uwzględnieniem rozszerzeń programowych).
 2. Nauczyciel zobowiązany jest indywidualizować pracę z uczniem, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w ust.1 do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia, zgodnie z ustaleniami zawartymi w Karcie Indywidualnych Potrzeb Ucznia oraz na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno – pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej.

 

 1. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych, muzyki, plastyki, nauczyciel bierze pod uwagę w szczególności wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a nie efekt końcowy i wynik.

 

 1. Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia
  w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.

 

10a. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z zajęć, o których mowa w ust.10 uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej tj. zwolnienie z zajęć przekroczyło 50 % planowanych zajęć, w danym okresie, uczeń nie podlega klasyfikacji z tych zajęć,
a w dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony’ albo „zwolniona”.

 

 1. Uczeń zwolniony z zajęć wymienionych w ust. 10 jest obowiązany przebywać w świetlicy lub bibliotece, jeśli zajęcia te wypadają w środku planu lekcji. W przypadku, gdy przypadają one na ostatnie lub pierwsze godziny lekcyjne uczeń może być zwolniony
  z tych lekcji, (po uzgodnieniu z rodzicami).

 

 1. W przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie wymagań edukacyjnych, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych
  i edukacyjnych może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.

 

 1. Dyrektor Szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno- pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, zwalnia ucznia
  z wadą słuchu lub z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, ze sprzężonymi niepełnosprawnościami lub z autyzmem z nauki drugiego języka obcego do końca danego etapu edukacyjnego.

 

 1. W przypadku ucznia, o którym mowa w ust.13, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania, dyrektor szkoły zwalnia ucznia
  z nauki drugiego języka na podstawie tego orzeczenia (nie trzeba dostarczać dodatkowych zaświadczeń!).

 

 1. W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.

 

§ 67

 

Klasyfikacja śródroczna i roczna

 

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  I        semestr      -        IX  -     I
  II      semestr      -        II   -     VI

 

 1. Klasyfikowanie śródroczne polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz oceny zachowania.

 

 1. Ustala się termin klasyfikacji śródrocznej w ostatnim tygodniu zajęć poprzedzającym ferie zimowe nie później jednak niż w ostatnim tygodniu stycznia, a klasyfikacji rocznej
  w ostatnim lub przedostatnim tygodniu poprzedzającym ferie letnie.

 

 1. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne na podstawie systematycznej oceny pracy uczniów z uwzględnieniem oceny bieżącej. Niedopuszczalne jest ustalenie oceny klasyfikacyjnej na podstawie jednorazowego sprawdzianu wiedzy na koniec semestru.

 

 1. Na dwa tygodnie przed śródrocznym (rocznym) plenarnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne informują ucznia o przewidywanej dla niego śródrocznej (rocznej) niedostatecznej ocenie klasyfikacyjnej i odnotowują ten fakt w dzienniku lub Dzienniku Wychowawczym.

 

 1. Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazać przynajmniej jednemu z rodziców (prawnych opiekunów) ucznia informacje o przewidywanej dla niego rocznej (semestralnej) ocenie niedostatecznej podczas indywidualnej rozmowy lub w formie pisemnej.

 

 1. Klasyfikacja ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym polega na okresowym podsumowaniu jego osiągnięć edukacyjnych z zajęć edukacyjnych, określonych w szkolnym planie nauczania, z uwzględnieniem indywidualnego programu edukacyjno - terapeutycznego opracowanego dla niego na podstawie przepisów w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania
  i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych oraz niedostosowanych społecznie
  w przedszkolach, szkołach i oddziałach ogólnodostępnych lub integracyjnych oraz specjalnych.  /klasy specjalne lub integracyjne/

 

 1. Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne dla uczniów, o których mowa w ust. 7 są ocenami opisowymi.

 

 1. W klasach I –III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.

 

 1. Roczna ocena opisowa, o której mowa w ust. 9 uwzględnia poziom opanowania przez uczniów klas I –III wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych
  w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz ma wskazywać potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.

 

 1. Ocenianie bieżące w klasach I-III ustala sie według skali: symbolicznej – cyfrowej.

 

 1. Opisową ocenę roczną i ocenę zachowania sporządza się komputerowo. Wydruk podpisany przez wychowawcę dołącza się do dziennika lekcyjnego, co jest równoważne
  z wpisem do dziennika lekcyjnego.

 

§ 68

 

Tryb i warunki uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny
z zajęć edukacyjnych

 

 1. Za przewidywaną ocenę roczną przyjmuje się ocenę zaproponowaną przez nauczyciela zgodnie z terminem ustalonym w Statucie Szkoły.

 

 1. Uczeń może ubiegać się o podwyższenie przewidywanej oceny tylko o jeden stopień
  i tylko w przypadku gdy co najmniej połowa uzyskanych przez niego ocen cząstkowych jest równa ocenie, o którą się ubiega, lub od niej wyższa.

 

 1. Uczeń nie może ubiegać się o ocenę celująca, ponieważ jej uzyskanie regulują oddzielne przepisy.
 2. Warunki ubiegania się o ocenę wyższą niż przewidywana:
 3. frekwencja na zajęciach z danego przedmiotu nie niższa niż 80% (z wyjątkiem długotrwałej choroby);
 4. usprawiedliwienie wszystkich nieobecności na zajęciach;
 5. przystąpienie do wszystkich przewidzianych przez nauczyciela form sprawdzianów
  i prac pisemnych;
 6. uzyskanie z wszystkich sprawdzianów i prac pisemnych ocen pozytywnych (wyższych niż ocena niedostateczna), również w trybie poprawy ocen niedostatecznych;
 7. skorzystanie z wszystkich oferowanych przez nauczyciela form poprawy, w tym – konsultacji indywidualnych.

 

 1. Uczeń ubiegający się o podwyższenie oceny zwraca się z pisemną prośbą w formie podania do wychowawcy klasy, w ciągu 7 dni od ostatecznego terminu poinformowania uczniów o przewidywanych ocenach rocznych.

 

 1. Wychowawca klasy sprawdza spełnienie wymogu w ust.4 pkt 1 i 2, a nauczyciel przedmiotu spełnienie wymogów ust. 4 pkt 3, 4 i 5.

 

 1. W przypadku spełnienia przez ucznia wszystkich warunków z ust. 4, nauczyciel przedmiotu wyrażają zgodę na przystąpienie do poprawy oceny.

 

 1. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków wymienionych w punkcie 5, prośba ucznia zostaje odrzucona, a wychowawca lub nauczyciel odnotowuje na podaniu przyczynę jej odrzucenia.

 

 1. Uczeń spełniający wszystkie warunki najpóźniej na 7 dni przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej przystępuje do przygotowanego przez nauczyciela przedmiotu dodatkowego sprawdzianu pisemnego, obejmującego tylko zagadnienia ocenione poniżej jego oczekiwań.

 

 1. Sprawdzian, oceniony zgodnie z przedmiotowym systemem oceniania, zostaje dołączony do dokumentacji wychowawcy klasy.

 

 1. Poprawa oceny rocznej może nastąpić jedynie w przypadku, gdy sprawdzian został zaliczony na ocenę, o którą ubiega się uczeń lub ocenę wyższą.

 

 1. Ostateczna ocena roczna nie może być niższa od oceny proponowanej, niezależnie od wyników sprawdzianu, do którego przystąpił uczeń w ramach poprawy.

 

§ 69

 

Egzamin klasyfikacyjny

 

 1. Uczeń może być niesklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej
  z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.

 

 1. Brak klasyfikacji oznacza, że nauczyciel nie mógł ocenić osiągnięć edukacyjnych ucznia
  z powodu określonej w ust. 1 absencji.

 

 1. Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.

 

 1. Na wniosek ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny. Wyrażenie zgody może nastąpić w sytuacji, gdy wychowawca przedstawi nieznane, ale wiarygodne przyczyny nieusprawiedliwionej nieobecności ucznia (konieczność podjęcia pracy, pilnowania rodzeństwa, lub innego członka rodziny, pobicie przez rodzica, wstyd z braku odzieży itp.) lub przyczynę braku usprawiedliwień nieobecności. W przypadku braku zgody Rady Pedagogicznej uczeń nie jest promowany do klasy programowo wyższej lub nie kończy Szkoły.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki, uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza Szkołą.

5a. Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie przystępuje do egzaminu sprawdzającego z techniki, plastyki, muzyki, wychowania fizycznego, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi temu nie ustala się także oceny zachowania. W dokumentacji nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „niesklasyfikowany” albo „niesklasyfikowana”.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych.

 

 1. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, zajęć komputerowych, informatyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz wychowania fizycznego, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny w przypadkach, o których mowa w ust. 3, 4, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

 

 1. Egzamin klasyfikacyjny w przypadku, gdy uczeń spełniał obowiązek nauki lub obowiązek szkolny poza szkołą, przeprowadza komisja, powołana przez Dyrektora Szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:
  1. dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

 

 1. Przewodniczący komisji, o której mowa w ust. 10uzgadnia z uczniem oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

 

 1. W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa w ust. 10 lub skład komisji, o której mowa w ust. 11, termin egzaminu klasyfikacyjnego, zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne, wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny. Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia oraz zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

13 a. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.

 

 1. Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego ocena z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 15 oraz § 41.

 

 1. Uczeń, któremu w wyniku egzaminów klasyfikacyjnych rocznego ustalono dwie oceny niedostateczne, może przystąpić do egzaminów poprawkowych.

 

§ 70

Egzamin poprawkowy

 

 1. Każdy uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy.

 

 1. Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej, z wyjątkiem egzaminu
  z plastyki, muzyki, informatyki, zajęć komputerowych, zajęć technicznych, zajęć artystycznych i wychowania fizycznego, z których to przedmiotów egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

 

 1. W jednym dniu uczeń może zdawać egzamin poprawkowy tylko z jednego przedmiotu.

 

 1. Dyrektor szkoły wyznacza termin egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i rodziców.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.

 

 1. Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
  3. nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako członek komisji.

 

 1. Pytania egzaminacyjne układa egzaminator, a zatwierdza Dyrektor Szkoły najpóźniej na dzień przed egzaminem poprawkowym. Stopień trudności pytań powinien odpowiadać wymaganiom edukacyjnym, o których mowa w § 37 według pełnej skali ocen.
  W przypadku ucznia, dla którego nauczyciel dostosowywał wymagania edukacyjne do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ze specjalnymi trudnościami
  w nauce, pytania egzaminacyjne powinny uwzględniać ustalenia zawarte w Karcie Potrzeb i Świadczeń.

 

 1. Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje jako egzaminatora innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu w dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający; skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne, wynik egzaminu oraz ocenę ustaloną przez komisję.

 

 1. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen.

 

 1. Ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego jest oceną ostateczną z zastrzeżeniem §42 ust. 1.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego
  w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie określonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.

 

 1. Uczeń, który nie zdał jednego egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji
  i powtarza klasę.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić w terminie 5 dni od dnia przeprowadzenia egzaminu poprawkowego zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny.

 

 1. W przypadku stwierdzenia, że ocena z egzaminu poprawkowego została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję do przeprowadzenia egzaminu w trybie odwoławczym. Do pracy komisji mają zastosowanie przepisy § 42 ust. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna.

§ 71

 

Sprawdzian wiadomości i umiejętności w trybie odwoławczym

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 5 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Dyrektor szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości
  i umiejętności ucznia, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych.

 

 1. W skład komisji wchodzą:
  1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący inne kierownicze stanowisko – jako przewodniczący komisji;
  2. nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
  3. dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzący takie same zajęcia edukacyjne.

 

 1. Nauczyciel, o którym mowa w pkt 3, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.

 

 1. Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny.

 

 1. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin sprawdzianu, zadania sprawdzające, wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

 1. Do protokołu, o którym mowa w pkt 7, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.

 

 1. Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w pkt 2, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.

 

 1. Przepisy 1-9 stosuje się odpowiednio w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych uzyskanej w wyniku egzaminu poprawkowego.

 

§ 72

Ocena zachowania

 

 1. Ramowe kryteria oceny zachowania ustala Zespół Wychowawczy.

 

 1. Szczegółowe kryteria oceniania zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając specyfikę zespołu.

 

 1. Wychowawca na początku roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.

 

 1. Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
 2. wywiązywanie się z obowiązków ucznia;
 3. postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;
 4. dbałość o honor i tradycje szkoły;
 5. dbałość o piękno mowy ojczystej
 6. dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
 7. godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią;
 8. okazywanie szacunku innym osobom.

 

 1. Śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania ustala się według następującej skali, z podanymi skrótami:
  1. wzorowe           -        wz;
  2. bardzo dobre     -        bdb;
  3. dobre                 -        db;
  4. poprawne          -        popr;
  5. nieodpowiednie         - ndp;
  6. naganne             -        ng.

 

 1. Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych i promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie Szkoły zastrzeżeniem ust. 13.

 

 1. Uczniowi realizującemu na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczniowi spełniającemu obowiązek nauki poza szkołą nie ustala się oceny zachowania.

 

 1. Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 5 dni od dnia zakończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

 

 1. Dyrektor Szkoły w przypadku stwierdzenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, powołuje komisje, która ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

 

 1. W skład komisji wchodzą:

 

 1. Dyrektor Szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;
 2. wychowawca klasy;
 3. wskazany przez Dyrektora nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie;
 4. pedagog;
 5. przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego;
 6. przedstawiciel Rady Rodziców.

 

 1. Roczna cena zachowania ucznia ustalona przez komisję jest ostateczna.

 

 1. Z prac komisji sporządza się protokół zawierający skład komisji, termin posiedzenia komisji, wynik głosowania, ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

 

12a. Przy ustalaniu oceny klasyfikacyjnej zachowania ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia lub odchylenia rozwojowe, bierze się pod uwagę wpływ stwierdzonych zaburzeń na jego zachowanie na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej.

 

 1. Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo lub nie ukończeniu Szkoły przez ucznia, któremu w Szkole co najmniej dwa razy z rzędu ustalono w naszej szkole naganną roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania. Uchwałę
  o niepromowaniu ucznia do wyższej klasy lub ukończeniu szkoły przez ucznia, który otrzymał co najmniej dwa razy ocenę naganną zachowania podejmuje się w przypadkach, gdy wystąpiło przynajmniej jedno udowodnione zachowanie:
  1. szczególnie lekceważący stosunek do obowiązków oraz brak poprawy mimo wcześniej zastosowanych statutowych kar porządkowych;
  2. opuszczenie bez usprawiedliwienia obowiązkowych zajęć w liczbie przekraczającej 30% godzin przeznaczonych na te zajęcia;
  3. systematyczne naruszanie nietykalności fizycznej i psychicznej uczniów, nauczycieli
   i pracowników szkoły;
  4. zachowania obsceniczne, czyny nieobyczajne;
  5. świadome naruszanie godności, mające charakter znęcania się;
  6. popełnienie czynów karalnych w świetle Kodeksu Karnego;
  7. wulgarne odnoszenie się do członków społeczności szkolnej, używanie słów wulgarnych i obraźliwych;

 

 

§ 73

 

Tryb ustalania oceny zachowania

 

 1. Uczeń ma prawo do samooceny w formie pisemnej zgodnie z kryteriami zachowania. Ocenę tę przedkłada do wglądu tylko wychowawcy – powinna ona być brana pod uwagę przy ustalaniu oceny śródrocznej i rocznej.

 

 1. Samorząd klasowy w porozumieniu z zespołem klasowym proponuje ocenę zachowania dla poszczególnych uczniów zgodnie z kryteriami ocen zachowania.

 

 1. Ostateczną ocenę ustala wychowawca klasy, zasięgając opinii zespołu uczącego dany oddział.

 

 1. Procedura wystawiania oceny zachowania jest dokumentowana w Dzienniku Wychowawcy.

 

 1. Przewidywana ocena zachowania podana jest do wiadomości uczniów na tydzień przed radą klasyfikacyjną.

 

 1. Wychowawca przedkłada Radzie Pedagogicznej, na posiedzeniu klasyfikacyjnym, uzasadnienie oceny nagannej na piśmie.

 

 1. Ocena może być zmieniona na radzie klasyfikacyjnej przez wychowawcę klasy w przypadku zaistnienia szczególnych okoliczności, np.: zgłoszenia przez uczących dodatkowych, dotychczas nieznanych informacji pozwalających na obniżenie lub podwyższenie oceny zachowania.

 

 

§ 74

 

Zasady oceniania zachowania

 

 1. Ocena zachowania wyraża opinię szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.

 

 1. W klasach I-III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania są ocenami opisowymi.

 

 1. W klasach IV-I każdy uczeń może zdobyć w ciągu semestru 300 punktów dodatnich lub uzyskać 300 i powyżej punktów ujemnych.

 

 1. Ilość przyznanych punktów zwiększa się lub zmniejsza, gdy uczeń uzyskuje punkty dodatnie lub ujemne.

 

 1. Wszystkie zachowania (pozytywne i negatywne) ucznia zostają wpisane do „Zeszytu uwag klasy”.

 

 1. Uczeń oceniany jest z siedmiu zakresów postępowania:

 

I. Wywiązywanie się z obowiązków ucznia;

Uczeń;

 1. Systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszcza się 3 godz. nieusprawiedliwionej nieobecności); +10 pkt lub -10 pkt;
 2. Jest punktualny, (dopuszcza się 3 godz. spóźnienia); +10 pkt lub - 10 pkt;
 3. Jest przygotowany do zajęć (praca domowa, strój gimnastyczny, przybory itp.), +10 pkt lub 10 pkt;
 4. Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia:
  1. sportowe,
  2. udział w kołach zainteresowań;
  3. udział w konkursach i olimpiadach
  4. czytelnictwo, 10 pkt - 50 pkt max.
 5. Świadome przestrzeganie zarządzeń, zobowiązań, ustaleń i poleceń dyrektora szkoły, wychowawcy, nauczycieli, samorządu uczniowskiego i innych pracowników szkoły +10 pkt lub 10 pkt
 6. Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji; 10 pkt lub po 2 ujemne za każdą uwagę negatywną.

 

II. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej;

 

 1. Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz klasy, szkoły, środowiska (imprezy artystyczne, wolontariat, oaza, treningi 10-50 pkt max
  Uczeń otrzymuje punkty ujemne za każde niewywiązanie się z podjętych zobowiązań; po 10 pkt ujemnych.
 2. Pomaga w pokonywaniu trudności kolegom/koleżankom; 10 pkt Uczeń otrzymuje punkty ujemne za odmowę pomocy lub każde niewywiązywanie się z obietnicy pomocy po 10 pkt ujemnych za każda sytuację.
 3. Dba o estetykę otoczenia, terenu szkoły i mienie szkoły, społeczne, kolegów i własne (podręczniki, przybory); 10 pkt
  Uczeń otrzymuje za każdy przejaw stwierdzonego niszczenia po 10 pkt ujemnych.

 

III. Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

 1. Szanuje symbole narodowe i szkolne
 2. Nosi odpowiedni strój szkolny na uroczystości;
  1. dziewczęta – czarna, granatowa spódnica i biała bluzka;
  2. chłopcy – czarne, granatowe spodnie, biała koszula;
  3. obuwie zastępcze na zmianę.
 3. Właściwa postawa w czasie hymnu Polski, ogółem 10 pkt
  Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 

IV. Dbałość o piękno mowy ojczystej

 

 1. Nie używa wulgarnego słownictwa 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje od 10 do 30 pkt ujemnych.

 1. Nie ubliża i nie zaczepia słownie: 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 

V. Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób.

 

 1. Przestrzega zasady bezpieczeństwa w szkole, na boisku, w drodze do i ze szkoły: 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 1. Nie stosuje przemocy fizycznej, nie stwarza sytuacji konfliktowych (prowokacja) 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych za każdą sytuację.

 1. Nie znęca się nad słabszymi: 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 1. Nie pali papierosów i nie wciąga innych w nałóg;

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 30 pkt ujemnych.

 1. Nie pije alkoholu i nie zażywa środków odurzających, dopalaczy;

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 50 pkt ujemnych.

 1. Przestrzega zasad zdrowia (właściwy ubiór –czysty, schludny) i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (właściwy strój, brak makijażu, schludny wygląd): 30 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych za każdą negatywną sytuację.

VI. Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

 1. Jest tolerancyjny wobec osób innych wyznań i przekonań: 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 1. Szanuje miejsca kultury religijnej, pamięci narodowej, dobra kultury i środowiska przyrodniczego; 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 1. Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią (nie kłamie, nie żuje gumy na lekcjach, właściwie korzysta z sanitariatów) dopuszcza się 3 odstępstwa: 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 10 pkt ujemnych.

 

VII. Okazywanie szacunku innym osobom

 1. Okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcy, personelowi szkoły, osobom starszym, kolegom i koleżankom: 10 pkt
 2. Życzliwie i uprzejmie odnosi się do nauczycieli, wychowawcy, personelu szkoły, rodziców, kolegów i koleżanek: 10 pkt

Za nieprzestrzeganie zasad uczeń otrzymuje 20 pkt ujemnych.

 

 1. W przypadku wyjątkowo drastycznych wykroczeń (kradzież, elementarne naruszenie norm prawnych, drastyczne naruszenie norm obyczajowych), uchwałą Rady Pedagogicznej uczniowi można wystawić ocenę naganną, nawet wtedy, gdyby był pod innym względem wzorowy.

 

 1. Pod koniec każdego semestru na dwa tygodnie przed posiedzeniem klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej wychowawca ustnie, po wysłuchaniu samooceny ucznia, na podstawie opinii zespołu klasowego, opinii nauczycieli i po uwzględnieniu uwag dokonuje podsumowania punktów i ustala w ten sposób ocenę zachowania według następujących kryteriów;

 

zachowanie

ilość punktów

wzorowe

powyżej 241

bardzo dobre

191-240

dobre

141-190

poprawne

81-140

nieodpowiednie

21-80

naganne

20 i mniej

 

 

 

 

 

 

 

 1. Wychowawca klasy wpisuje przyznane punkty w kartę zawierającą tabelę oceniania zachowania.

 

Lp.

Uczeń:………………………………………………………..

Oceniany obszar zachowania ucznia

Punkty dodatnie

Punkty ujemne

Przyznane uczniowi punkty

I semestr

II semestr

I.

Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

300

-300

i więcej

 

1.

Systematycznie uczęszcza do szkoły (dopuszcza się 3 h nieusprawiedliwione)

10

-10

 

 

2.

Jest punktualny (dopuszcza się 3 - krotne spóźnienie)

10

-10

 

 

3.

Jest przygotowany do zajęć (praca domowa, przybory, strój gimnastyczny i inne) - dopuszcza się 3 -krotne nieprzygotowanie

10

-10

 

 

4.

Rozwija swoje zainteresowania i uzdolnienia: sportowe, w kołach zainteresowań, bierze udział w konkursach, olimpiadach: rozwija zainteresowania czytelnicze

10-50

 

 

 

5.

Świadomie przestrzega zarządzeń, zobowiązań, ustaleń, poleceń

10

-10

 

 

6.

Nie przeszkadza w prowadzeniu lekcji (2 punkty ujemne za każdą uwagę)

10

-2 x

 

 

II.

Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej

 

1.

Wykazuje inicjatywę w pracy na rzecz; klasy, szkoły (SU, imprezy szkolne), środowiska (imprezy art. wolontariat, schola, oaza, treningi i inne).Uczeń otrzymuje pkt ujemne za każde niewywiązanie się ze zobowiązań.

10-50

-10x

 

 

2.

Pomaga w pokonywaniu trudności kolegom - pkt ujemne za odmowę pomocy

10

-10

 

 

3.

Dba o estetykę otoczenia, terenu szkoły i mienie szkoły i społeczne kolegów i własne - pkt ujemne za każdy przejaw niszczenia.

10

-10x

 

 

III.

Dbałość o honor i tradycje szkoły

 

1.

Szanuje symbole narodowe i szkolne.

10

-10

 

 

2.

Nosi odpowiedni strój szkolny na uroczystości.

 

 

3.

Właściwa postawa w czasie hymnu Polski -ogółem punktów:

 

 

IV.

Dbałość  o piękno mowy ojczystej

 

1.

Nie używa wulgarnego słownictwa.

10

-10, -30

 

 

2.

Nie ubliża i nie zaczepia słownie

10

-10

 

 

V.

Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne i innych osób

 

1.

Przestrzega zasady bezpieczeństwa w szkole, na boisku, w drodze do i ze szkoły

10

-10

 

 

2.

Nie stosuje przemocy fizycznej, nie stwarza sytuacji konfliktowych (prowokacja) - pkt ujemne za każdą sytuację.

10

-10x

 

 

3.

Nie znęca się nad słabszymi - pkt ujemne za każdą sytuację.

 

-10x

 

 

4.

Nie pali papierosów i nie wciąga innych w nałóg

 

-30

 

 

5.

Nie pije alkoholu i nie zażywa środków odurzających, dopalaczy.

 

-50

 

 

6.

Przestrzega zasad zdrowia (właściwy ubiór, czysty, higieniczny) i estetyki osobistej oraz najbliższego otoczenia (stosowny strój w stonowanych tonacjach, brak makijażu, schludny wygląd)- pkt ujemne za każdą negatywną sytuację,

30

-10x

 

 

VI.

Godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią

 

1.

Uczeń jest tolerancyjny wobec innych osób, wyznań i przekonań

10

-10

 

 

2.

Szanuje miejsca kultu religijnego, pamięci narodowej, dobra kultury i środowiska przyrodniczego

10

-10

 

 

3.

Zna i przestrzega zasady kulturalnego zachowania się w szkole i poza nią (np. nie kłamie, nie żuje gumy na lekcjach, właściwie korzysta z sanitariatów, nie pluje w swoim otoczeniu) - dopuszcza się 3 odstępstwa

10

-10

 

 

VII.

Okazywanie szacunku innym osobom

 

1.

Okazuje szacunek nauczycielom, wychowawcy, personelowi szkoły, rodzicom, osobom starszym, kolegom i koleżankom

10

-10

 

 

2.

Życzliwie i uprzejmie odnosi się do nauczycieli, wychowawcy, personelu szkoły, rodziców, osób starszych, kolegów i koleżanek

10

-10

 

 

Suma uzyskanych punktów:

 

 

 

 

 

Ocena:

 

 

 

 

 

§ 75

 

Ewaluacja wewnątrzszkolnych zasad zachowania

 

 1. Wewnątrzszkolne zasady oceniania poddawane będą ewaluacji zewnętrznej i wewnętrznej;

 

 1. Wszyscy nauczyciele zobowiązani są do prowadzenia ewaluacji wewnętrznej swoich przedmiotowych zasad oceniania;

 

 1. Głównym źródłem zbierania informacji o funkcjonujących w szkole zasadach oceniania będą opinie uczniów, rodziców i nauczycieli;

 

 1. Zastosowane zostaną następujące formy ewaluacyjne;
  1. wywiady z uczniami, rodzicami przeprowadzone przez wychowawców, nauczycieli poszczególnych zajęć;
  2. opinia Samorządu Uczniowskiego zebrana przez opiekuna;
  3. wymiana doświadczeń wśród członków Rady Pedagogicznej na posiedzeniu.
 2. Terminy ewaluacji:
  1. na bieżąco;
  2. na koniec roku szkolnego.
 3. Ewaluację wewnątrzszkolnych zasad oceniania przeprowadzi zespół powołany przez dyrektora szkoły.
 4. Wyniki ewaluacji posłużą do wyciagnięcia wniosków, usunięcia niedociągnięć zasad oraz ich modyfikacji

 

§ 76

 

Promowanie i ukończenie Szkoły

 

 1. Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał klasyfikacyjne roczne oceny wyższe od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.

 

 1. Uczeń, który w jednej szkole otrzymał co najmniej dwa razy z rzędu naganną ocenę zachowania, mimo, iż uzyskał klasyfikacyjne oceny roczne wyższe od oceny niedostatecznej może uchwałą Rady Pedagogicznej nie otrzymać promocji do klasy wyższej lub ukończyć szkoły. Może mieć miejsce, gdy uczeń:
 1. nie korzysta z pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
 2. prezentuje wyjątkowo lekceważący stosunek do nauczycieli i zespołu;
 3. zachowuje się nieobyczajne;
 4. stwarza sytuacji zagrażających życiu i zdrowiu uczniów;
 5. stosuje przemoc psychiczną, znęca się nad innymi.

 

 1. Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w ust. 1, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę.

 

 1. Uczeń klasy I –III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej obligatoryjnie, z zastrzeżeniem ust. 5.

 

 1. W wyjątkowych przypadkach Rada Pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia kl. I – III, na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców (prawnych opiekunów) ucznia. Do szczególnych przypadków zalicza się:
 1. posiadanie przez ucznia specyficznych trudności w nauce, potwierdzone orzeczeniem lub opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym specjalistycznej;
 2. trudności i zaburzenia komunikacyjne, językowe i adaptacyjne związane z przebywaniem w innych środowiskach kulturowych, językowych lub kształceniem w innych systemach edukacji;
 3. przewlekła choroba, uniemożliwiająca realizację obowiązku nauki, w tym indywidualnego nauczania;
 4. brak podstawowych umiejętności i wiadomości do kontynuowania edukacji przedmiotowej w II etapie edukacyjnym z zakresu edukacji polonistycznej, przyrodniczej i matematycznej, a zwłaszcza umiejętności czytania, pisania;
 5. niedojrzałość emocjonalna- lęk przed szkołą, nauczycielami, kolegami, paraliżujący strach, płaczliwość, moczenie się;
 6. niedojrzałość fizyczna;

 

 1. Na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i po uzyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów) Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.

 

 1. Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia może jeden raz
  w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia do klasy programowo wyższej, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są, zgodnie ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

 

 1. Laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim otrzymują z danych zajęć edukacyjnych celującą roczną ocenę klasyfikacyjną. Jeżeli tytuł laureata lub finalisty uczeń uzyskał po ustaleniu albo uzyskaniu oceny klasyfikacyjnej niższej niż ocena celująca następuje zmiana tej oceny na ocenę końcową celującą.

 

 1. Uczeń realizujący obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą nie jest klasyfikowany z wychowania fizycznego, muzyki, zajęć technicznych, zajęć artystycznych oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi nie wystawia się oceny zachowania. Brak klasyfikacji z wymienionych edukacji przedmiotowych i zachowania nie wstrzymuje promocji do klasy wyższej lub ukończenia szkoły.

 

 1. Uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem.

 

 1. Uczeń kończy szkołę podstawową jeżeli w wyniku klasyfikacji rocznej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej oraz roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem ust. 2. oraz przystąpił do sprawdzianu. Obowiązek przystąpienia do sprawdzianu nie dotyczy uczniów zwolnionych ze sprawdzianu na podstawie odrębnych przepisów.

 

 1. Uczeń kończy Szkołę z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej uzyskał
  z zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania.

 

 1. O ukończeniu szkoły przez ucznia z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia na zakończenie klasy programowo najwyższej Rada Pedagogiczna, uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

 

 1. Rada Pedagogiczna podejmuje decyzje w sprawie przyznania uczniom nagród ustanowionych przez kuratora oświaty.

 

§ 77.

 

Świadectwa szkolne i inne druki szkolne

 

 1. Po ukończeniu nauki w danej klasie, z wyjątkiem klasy programowo najwyższej, uczeń zależnie od wyników klasyfikacji rocznej, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie lub nieuzyskanie promocji do klasy programowo wyższej. Wzory świadectw określają odrębne przepisy.

 

 1. Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń który otrzymał promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, otrzymuje świadectwo szkolne promocyjne potwierdzające uzyskanie promocji z wyróżnieniem.

 

 1. Do szczególnych osiągnięć ucznia, wpisywanych na świadectwo szkolne zalicza się osiągnięcia określone przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.

 

 1. Uczeń szkoły, który ukończył daną szkołę, otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły.

 

 1. Uczniowi, który jest laureatem konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim
  i ponadwojewódzkim wpisuje się na świadectwie celującą końcową ocenę klasyfikacyjną, nawet, jeśli wcześniej dokonano klasyfikacji na poziomie niższej oceny.

 

 1. Uczeń szkoły podstawowej, który przystąpił odpowiednio do sprawdzianu otrzymuje zaświadczenie.

 

 1. Szkoła, na wniosek ucznia lub rodzica wydaje zaświadczenie dotyczące przebiegu nauczania.

 

 1. Każdy uczeń szkoły otrzymuje legitymację szkolną, której rodzaj określają odrębne przepisy. Ważność legitymacji szkolnej potwierdza się w kolejnym roku szkolnym przez umieszczenie daty ważności i pieczęci urzędowej szkoły.

 

 1. Świadectwa, zaświadczenia, legitymacje szkolne i legitymacje szkolne dla dzieci niepełnosprawnych są drukami ścisłego zarachowania.

 

 1. Szkoła prowadzi imienną ewidencję wydanych legitymacji, świadectw ukończenia szkoły, oraz zaświadczeń.

 

 1. Świadectwa szkolne promocyjne, świadectwa ukończenia szkoły i zaświadczenia dotyczące przebiegu nauczania szkoła wydaje na podstawie dokumentacji przebiegu nauczania prowadzonej przez szkołę.

 

 1. Na świadectwach promocyjnych można dokonywać sprostowań błędów przez skreślenie kolorem czerwonym nieprawidłowego zapisu i czytelne wpisanie kolorem czerwonym nad skreślonymi wyrazami właściwych danych. Na końcu dokumentu umieszcza się adnotacje „dokonano sprostowania” oraz czytelny podpis dyrektora szkoły lub upoważnionej przez niego osoby oraz datę i pieczęć urzędową.
  Nie dokonuje się sprostowań na świadectwach ukończenia szkoły i zaświadczeniach. Dokumenty, o których mowa podlegają wymianie.

 

 1. W przypadku utraty oryginału świadectwa, odpisu, zaświadczenia uczeń lub absolwent może wystąpić odpowiednio do dyrektora szkoły, komisji okręgowej lub kuratora oświaty z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu.

 

 1. Za wydanie duplikatu świadectwa pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od legalizacji dokumentu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.
 2. Za wydanie duplikatu legitymacji uczniowskiej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu. Opłatę wnosi się na rachunek bankowy wskazany przez dyrektora szkoły.

 

 1. Szkoła nie pobiera opłat za sprostowanie świadectwa szkolnego.
 2. Na świadectwach szkolnych promocyjnych i świadectwach ukończenia szkoły, w części dotyczącej szczególnych osiągnięć ucznia, odnotowuje się:
  1. uzyskane wysokie miejsca – nagradzane lub honorowane zwycięskim tytułem – w zawodach wiedzy, artystycznych i sportowych organizowanych przez kuratora oświaty albo organizowanych co najmniej na szczeblu powiatowym przez inne podmioty działające na terenie szkół;
  2. osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu lub środowiska szkolnego.

 

 

ROZDZIAŁ XIV

 

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

§ 78.

 

1. Szczegółowe zasady obowiązujące w szkole określa regulamin szkoły.

 

§ 79.

 

1. Szkoła używa pieczęci urzędowej o treści: Szkoła Podstawowa im. Ziemi Warmińskiej w Bisztynku.

 

§ 80.

 

1. Szkoła posiada własny sztandar.

 

2. Ceremoniał szkolny jest elementem programu wychowawczego szkoły.

 

§ 81.

 

1. Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z obowiązującą instrukcją kancelaryjną i ustaleniami MEN.

 

2. Zasady prowadzenia przez szkołę gospodarki finansowej i materiałowej określają odrębne przepisy.

 

§ 82.

 

1. Z wnioskiem o dokonanie zmian w statucie mogą występować wszystkie organy szkoły.

 

2. Zmiany w statucie szkoły dokonuje się w drodze podjęcia stosownej uchwały zwykłą większością głosów w ciągu miesiąca od daty zgłoszenia wniosku.

 

3. Po pięciu nowelizacjach statutu dyrektor ogłasza tekst jednolity.

 

 

 

 

Tekst jednolity statutu został przyjęty do realizacji uchwałą rady pedagogicznej nr 7/2012 z dnia 11.12.2012  r.

 

 

Przewodnicząca                                Przewodnicząca                          Dyrektor szkoły

Samorządu Uczniowskiego              Rady Rodziców

 

 

...........................................              .........................................            .......................................

Galeria zdjęć